Clubblad "Meielkoar Ien"

Het clubblad "Meielkoar Ien" verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 425 exemplaren en bereikt alle leden, sponsors en donateurs. D.m.v. de financiële bijdrage die adverteerders dienen te betalen, voor een vermelding in het clubblad, kan dit clubblad kosteloos worden aangeboden.

De inhoud van het clubblad wordt verzorgd door de besturen en commissies binnen de vereniging, door de leiders en de trainers en andere personen die het één en ander te vermelden hebben. De besturen en commissies kunnen de belanghebbenden van de vereniging via het clubblad op de hoogte houden van het wel en wee van de vereniging. De leiders en de trainers gebruiken "Meielkoar Ien" om een verslag te schrijven van de gespeelde wedstrijden in de afgelopen periode. De uitslagen en standen van alle teams van de vereniging worden, naast de vermelding op de website en in de informatiekast, ook in het clubblad vermeld. Het is clubblad is daarom bij uitstek geschikt voor het op de hoogte blijven van de gebeurtenissen binnen de vereniging voor de belanghebbenden die niet altijd aanwezig kunnen zijn op sportpark "De Streng".

De aanlevering van de artikelen die vermeld moeten worden in het clubblad dienen aangeleverd te worden bij de redactie van het clubblad. In elk clubblad is de uiterste inleverdatum van deze artikelen vermeld voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave van het clubblad.

Het clubblad als leidraad

Meielkoar Ien, achttiende jaargang. Het clubblad van de voetbalvereniging Oostergo uit Ee ziet er goed verzorgd uit, en wordt bij een drukkerij gemaakt.

'Hoofdredacteur' Abele Talstra (66) was er vanaf het begin bij betrokken. Het blad is zeer geliefd bij de voetbalconsument in Ee en omgeving, maar tegelijkertijd meldt Anne Attema (redacteur vanaf 1992) dat het steeds weer een uitdaging is om elke twee maanden een clubblad te produceren. "Ik moat somtiden der wol fjouwer kear achteroanbelje, sa fanatyk bin ik dêryn. It krantsje moat wol goed fol en wat om 'e hakken hawwe.'' De late aanlevering van stukjes is iets dat steeds terugkeert. De ene trainer of leider levert het stukje veel eerder in dan de andere. "Al wurdt it mei de e-mails wol makliker'', weet Attema uit ervaring. "Je hawwe der folle minder wurk fan en ik kin de stikjes as it nedich is ek goed op lingte krije. Se hawwe de maten no. Dat makket it foar ús ek folle better te dwaan.''

Oostergo gaat mee in de vaart der voetbalvolkeren. Inmiddels is er ook een clubsite ontwikkeld. Op www.vvoostergo.nl zijn de laatste nieuwtjes over de club te lezen. Daarmee neemt de site ook deels de functie van het clubblad over. Bij Oostergo denkt men meer aan het elkaar versterken, want het e-mailadres van Anne Attema staat ook genoteerd op de site. De site ziet er professioneel uit, in dezelfde geelrode kleuren opgemaakt als het clubblad. Daarmee staat Oostergo model voor veel clubs in Fryslân. De clubbladenmakers hebben misschien iets minder vrijwilligers dan voorheen, maar door de grote mate van automatisering en de mogelijkheid tot e-mailen kan het boekje snel klaar zijn.

Oostergo staat voor een jubileumjaar. De club bestaat dit jaar veertig jaar. Bijna de helft van dat tijdvak heeft de club het tweemaandelijks blad Meielkoar Ien. Het clubblad legde achteraf gezien ook de helft van de historie min of meer vast. Timmerman Abele Talstra was een van de pioniers. Hij verhuisde in 1964 naar Ee. In zijn voormalige woonplaats Anjum was al een voetbalclub actief. Oostergo 2egon net. "En dan dogge je fansels oan alles mei. Dan moatte mei-elkoar de skouders der ûnder. Ik hie wol wat ûnderfining fanút Anjum en dan meitsje je it fjild bytiden klear, je binne somtiden tagelyk sekretaris en ponghâlder. Sa giet it yn it begjin.''

In 1986 kwam het clubblad tot stand. Talstra was er vanaf het begin bij betrokken, maar Sytse Braaksma, gemeentehuisbode, zette het blad op, onder meer met Jappie van der Meulen. Na het plotselinge overlijden van Braaksma nam Talstra het voortouw. Het was eerst een eenmanszaakje, maar omdat de werkzaamheden zich snel uitbreidden kwamen ook Klaas Gelt de Graaf en Piet Fetse Boersma erbij. Later, in 1992, voegde ook Anne Attema zich bij de redactie. Anno 2004 is er nog niet echt sprake van een wisseling van de wacht. Talstra en Attema wilden de fakkel in het jubileumjaar wel overdragen, maar vonden niet voldoende opvolgers, hoewel de redactie wel werd uitgebreid met twee personen: eerste elftalspeler Arjen Hoekstra en Ronnie Talstra, de zoon van Aebele Talstra.

Inmiddels is de oplage gegroeid tot 420 stuks en wordt het blad verspreid onder leden, donateurs en adverteerders. Oostergo heeft gekozen voor een net opgemaakt blad en laat Meielkoar Ien drukken bij drukkerij Sprint van Geert van der Velde uit Dokkum. Dat doen meer clubs uit de noordoostelijke regio van Fryslân. "Dochs fine wy dat it noch better kin'', aldus Attema. "It kin no digitaal en dus skerper. De advertinsjes wurde dan folle moaier.'' Attema ziet als groot voordeel dat de aanlevering vele malen beter is dan in de beginfase. "Je krigen in protte skreaune teksten en dat typte ik dan allegear. Ik wol dêr lykwols net oer seure: je binne no ienris in klubman.'' Attema werd gedurende de afgelopen decennia een van de stuwende krachten achter Meielkoar Ien. Nadat hij reuma kreeg, deed hij aanvankelijk tien jaar niets bij de club. Graag had hij boer willen worden, maar door zijnziekte liep alles anders. "Ik wurkje no foar heale dagen yn it Fiskershúske fan Moddergat. Doch rûnliedings, wurkje yn de bibleteek en doch argyfwurk. Dat is in baan dy't ik mei nocht doch en ek dwaan kin. Doe't se my yn 1976 fregen as lieder, woe ik wol wer wat foar de klub dwaan. Ik bin altyd lieder bleaun fan de F-kes oant it twadde alvetal. No haw ik de B's.'' Leiders móeten stukjes inleveren en Anne Attema is daar consequent in. Bijkomend voordeel is dat Attema wedstrijdsecretaris is. Hij benut de gegevens die hij krijgt van het district Noord voor het clubblad. "Ik fyn dat je de leden op 'e hichte hâlde moatte, oer nije spulrigels en programma's. Dat wurdt yn oare klupblêden wol wat minder dien miskien, mar ik fyn it belangryk. Ik kom as lieder fan de B's wol by klubs dêr't se noch net witte dat je yn de b-kategory fan de B-junioaren gewoan trochwikselje meie mei fiif spilers, krekt lykas by de pupillen. Dan stean sommige frjemd te sjen. Ik haw ús leden yn Meielkoar Ien dêr al op wiisd.''

Kerstbijlage

De kerstbijlage van het clubblad vormt het jaarlijkse hoogtepunt voor Oostergo. De editie behelsde qua tekst 44 pagina's. Daarnaast was er de traditionele puzzel. "Dy hawwe wy der alle kearen yn, want der binne seker in stik as tritich minsken dy't de puzzel ynfolje en ynstjoere. Se kinne in lyts pryske winne.''

Leden van Oostergo kunnen overal ter wereld lid blijven. Zo kregen militairen op St Maarten en Aruba het blad tweemaandelijks toegestuurd. Ook leden die verhuisden voelen nog lang betrokkenheid met Meielkoar Ien. Zo behoort Freark Mossel uit Dronten tot de vaste gastschrijvers. Over de toekomst heeft de redactiecommissie verschillende stevige vergaderingen gehad in de plaatselijke kantine. Op zaterdag 3 januari werd uitgebreid gediscussieerd over de toekomstige lijn. Toch bleef het blad qua inhoud gedurende de afgelopen tien jaar bijna gelijk, weet Talstra. "Earst gong it om in pear siden, mar it boekje waard hieltyd mar tsjûker.''

Bij sommige clubs als Veenwouden en Birdaard wordt het clubblad wekelijks uitgegeven. Bij Birdaard draait Eeltsje Terpstra de clubbladen uit. Diens zoon Willem Terpstra en Gesina Kooistra-Terpstra doen daar veelal het typewerk. Een unieke familiezaak, zo blijkt. Zelfs schoonzoon Riemer Kooistra, momenteel trainer van Broekster Boys, is als Birdaarder ook erg genegen zo nu en dan zijn inbreng in de clubkrant tot uiting te brengen. In de wedstrijdbladen van Birdaard schrijft Kooistra vaak het voorwoord. "We hawwe it der graach foar oer'', merkt de 66-jarige Terpstra op. "En hokker klub hat dat no, elke wike de klubkrante op de matte.'' Zo heeft elke club wel een familie of een aantal redactieleden die zorgdragen voor het maken en het verspreiden van de clubkrant.

KNVB district Noord

Henk Boomsma en Sido Wierenga krijgen namens het KNVB-district Noord vanuit hun functie als clubondersteuners bijna alle clubbladen uit Fryslân onder ogen. Ze lezen de bladen en halen er aardige details uit van clubs. Blijkt uit een clubblad dat er prangende vragen zijn waarbij de clubs hebben geschroomd deze aan het district te vragen, dan worden die behandeld. Zo kan het voorkomen dat er ook vragen bij de competitieleider René Ahlers terechtkomen. "Ik ben altijd genegen om clubs te helpen. Soms reageer ik ook daadwerkelijk naar aanleiding van stukjes in de clubkrant'', aldus Ahlers. Hij vindt het clubblad een goed verlengstuk van de KNVB, zeker waar het de informatievoorziening aangaat.

Bron: Friesch Dagblad. Met dank aan Sybe Joostema voor het ter beschikking stellen van de tekst en Alex Bouma voor het sturen van de foto.

Klik hier voor de redactie van het clubblad.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/