Dorp Ee

Uitslagen zaterdag 21 november


 

Oostergo 2 - Combinatie Oostergo 1, 3 en B1          4 - 8 

Broonbergum E1 - Oostergo E1                                5 - 2

Lees Meer

Voorjaarscompetitie indeling E en F pupillen


 

De voorjaarscompetitie indeling en wedstrijdprogramma van de E en F pupillen zijn bekend.

Zie hiervoor www.KNVB.Nl---KNVB---Dictrict Noord

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 27 februari


 

Rijperkerk 1 - Oostergo 1                Afgelast

Bij afgelasting: 't Fean 1 - Oostergo 1    8 - 1   Kunstgrasveld Surhuisterveen

Oostergo 2 - VIOD 2                          1 - 1

Scharnegoutum 4 - Oostergo 3      Afgelast

Oostergo B1 en C1 zijn vrij.

 

Jeugdzaalvoetbal Dongeradeel. Oostergo F1 naar sporthal "De Trimmer" Dokkum.

Eerste wedstrijd:  Oostergo F1 - Be Quick F1   9.22 uur

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 19 april


Oostergo 1-WTOC 1                    5-3

Oostergo 2-Berlikum 3                 0-3 

Noordbergum 3-Oostergo 3          5-4 

VIOD B1-Oostergo B1                  7-1 

Oostergo C1-Bergum/BCV C2       0-5

Dokkum D1-Oostergo D1             1-7

Oostergo E1 is vrij.

Geel Wit F1-Oostergo F1            4-1 

Oostergo F2-Kollum F4              0-7

Dinsdag 22 april

Oostergo C1-Frisia C2               1-5

Lees Meer

Utljochte: Oane Attema


Útljochte: Oane Attema
Yn dizze rubryk wurdt eltse thúswedstriid in (eks)spiler,(eks)trener as supporter útljochte. Dizze wike is it wurd oan Oane Attema.  

Hat Oane sels ek fuotballe?
Ja, Oostergo is oprjochte yn 1964 en ik bin yn 1965 begûn oant 1967. Dit wie noch op it âlde fjild, wêr’t wy no sa’n bytsje op wenje. Ik wie doe 15 jier.   

Wat ha jo fierder noch dien by Oostergo?
Earst neat, sa’n njoggen jier. Dernei bin ik begûn as lieder fan de A’s, tegearre mei Sytze Sipma. Ik bin 28!! jier lieder west fan de jeugd en ek noch in heal jier fan it earste. Fierder haw ik noch in sit yn it jeugdbestjoer, bin wedstriidsekretaris en sit yn de redaksje fan it klupblêd. 

Wat wie de moaiste perioade dy’t Oane meimakke hat?
Dat wie as lieder fan de C’s yn de tiid fan Gerrit Mossel, Durk Sieds en Oane Geart Nutma. Dat wie ek in goeie fuotballer.

Wa wie de bêste spiler yn al dy jierren?
Fan de spilers dy’t ik sels ûnder myn lieding hân ha is dat Peter Braaksma.  

Wat wie it minpunt yn al dy jierren?
Der wienen faaks gjin sjauffeurs, der wie doe noch gjin riderslist. Do stiest der faak allinnich  foar. 

As Oane kieze moast tusken in Frysk kampioenskip mei de jeugd as in promoasje fan it earste nei de twadde klasse dan...
....kampioen mei de jeugd, allinne as ik sels der dan by belutsen wie. Dan dochst der dochs in soad foar en hopest dat sy kampioen wurde. As ik gjin lieder wie dan dochs it earste nei de twadde klasse. De klup draait dochs foar in part om it earste, mar goeie jeugd is ek goed foar de takomst! 

Hoe sjocht Oane de takomst fan Oostergo?
Muoilik. Der binne hieltiten minder minsken yn de doarpen en sadwaande ek minder fuotballers. Dêr komt noch by dat de jeugd faak ek oare dingen hat. It sil dreech wurde om yn de takomst yn eltse jeugdkategory in ploechje te krijen. 

Wat docht Oane as der gjin fuotbaljen is?
Ik bin dan oan it wurk. Ik sjoch no ek net safolle fuotbal mear omdat fan 1 maart oant 31 oktober it Fiskershuske iepen is. Der bin ik dan oan it wurk. Myn oare hobby’s binne klaverjassen, fytse en puzzelje.      

Wa wurdt kampioen yn de 3e klasse B?
Hurdegaryp. En as Oostergo de lêste twa wedstriden wint dan pakke wy ek noch in perioade!

Oostergo – WTOC?
4-1.

Oane, tank foar jo meiwurking en foar de ynset yn al dy jierren (en no noch)! Dit is alwer de lêste útljochte fan dit seizoen, as soe der noch in perioade ynsitte? Om 16.30 witte wy al in soad mear!

 

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 6 maart


 

Kollum 1 - Oostergo 1                           3 - 3

Kootstertille 2 - Oostergo 2                 Afgelast

Rijperkerk 3 - Oostergo 3                    12 - 1

VIOD B1 - Oostergo B1                       Afgelast

Oostergo C1 is vrij.

Oostergo E1 - VVT E1                          3 - 11 (oefen)

Oostergo F1 - Houtigehage F1            2 - 2

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 20 maart


 

Oostergo 1 - Veenwouden 1                    0 - 3 

Kollum 3 - Oostergo 2                              5 - 2 

Oostergo 3 - Foarut 4                             2 - 14 

Oerterp B1 - Oostergo B1                       2 - 3 

Oostergo C1 - Irnsum C1                       5 - 3 

Oostergo E1 is vrij.

Oostergo F1 is vrij.

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 17 mei


Ternaard 2-Oostergo 2                   4-4

Oostergo 3-Trynwaldster Boys 3      3-2 

Oostergo B1-Wardy B1                    2-6

Rood Geel D4-Oostergo D1              2-19

Oostergo E1-ASC E2                       3-3

Oostergo F2-VIOD F2                      3-3

 

 

 

 

Lees Meer

Veldfutsaltoernooi v.v. Oostergo


Op zaterdag 24 mei organiseert v.v. Oostergo de eerste editie van het Veldfutsaltoernooi voor spelers onder 23 jaar.

De deelnemende teams deze dag zijn: Be Quick Dokkum, Oostergo 1, W.T.O.C., Friese Boys, Ropta Boys, Ternaard, Oostergo 2 en Kootstertille

Dit toernooi wordt financieel mogelijk gemaakt door de v.v. Oostergo en dan met name door de sponsorgroep van de vereniging. Naast de sponsorgroep steunt ook Time Out uit Dokkum dit toernooi door middel van het beschikbaar stellen van de hoofdprijs van maar liefst € 200,-  voor dit toernooi!

De eerste wedstrijd zal om 12.30 van start gaan. De prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 16.30 uur in de kantine

Het beloofd een spannende en gezellige middag te worden!!! Dus komt allen!!!

Oant sjen op zaterdag 24 mei!

Sponsoren:

sponsor_bonnehof.jpgsponsor_cafefryslan.jpgsponsor_taxidejong.jpgsponsor_sikkema.jpgsponsor_veenma.jpgsponsor_visser.jpg sponsor_timeout.jpg

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 27 maart


 

Oostergo 1 - Haulerwijkse Boys 1             2 - 2

Zwaagwesteinde 3 - Oostergo 2              9 - 1

AVC 4 - Oostergo 3                                  15 - 1

Oostergo B1 - Oerterp B1                        3 - 1

Wardy C1 - Oostergo C1                         2 - 8

Bergum/BCV E3 - Oostergo E1                5 - 10

Oostergo F1 - Drachten F3                     2 - 4

Lees Meer