Dorp Ee

Uitslagen zaterdag 9 februari


 

WTOC 1-Oostergo 1                    3-0

Oostergo 2-Dokkum 2                  1-6

Blija B1-Oostergo B1                    Uitgesteld naar 16 februari 

Oostergo C1-Geel Wit C1              0-6

Oostergo D1-Be Quick D2             3-5  (oefen)

 

 

Lees Meer

Voorbeschouwing WTOC - VV Oostergo, 09-02-08


Voorbeschouwing WTOC - Oostergo

De weersgoden zijn deze wedstrijd nog niet goed gezind geweest. Voor de derde keer zal komende zaterdag een poging worden gedaan om deze streekderby te spelen. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. WTOC is de drager van de rode lantaarn in de derde klasse B en Oostergo bezit de 'magere' 9e plaats. Gezegd moet dat dit een inhaalwedstrijd is en beide ploegen dus een wedstrijd minder hebben gepeeld dan de concurrenten. WTOC kan met een winstpartij de laatste plaats overdoen aan buurman Friese Boys en Oostergo en Berlikum naderen tot 1 punt. Oostergo kan bij winst een kleine voorsprong nemen op WTOC, Friese Boys en Berlikum maar bij verlies staan de onderste vier ploegen binnen twee punten van elkaar. Gezien de stand is de derby van komende zaterdag dan ook aan te merken als een degradatieduel. Voor zowel Oostergo als WTOC was de eerste competitiewedstrijd van 2008 een teleurstelling. WTOC verloor thuis van koploper Be Quick met 2-0 en Oostergo verspeelde dure punten bij Berlikum, uitslag eveneens 2-0. Beide ploegen hebben dus wat recht te zetten. Voor Oostergo is het zaterdag de kans om uit te lopen en voor WTOC is het aanhaken of (wellicht) afhaken. Trainer Johannes Douma beschikt over een bijna geheel fitte spelersgroep. Alleen aanvoerder Sjoerd Zijlstra mist de komende weken door een gebroken middenvoetsbeentje. Aardig is wellicht nog te melden dat de eerste ontmoeting in Oudwoude werd gespeeld in het seizoen 1967/1968, uitslag 1-0. Laten we hopen dat de drie punten dit keer wel mee worden genomen naar de kantine in Ee.

 Aanvang 14.30.
 

Lees Meer

Voorlopige selecties senioren seizoen 2009-2010


De voorlopige selecties van de senioren van seizoen 2009-2010 zijn bekend.

U kunt door hier te klikken deze bekijken. (PDF)

Het zijn voorlopige selecties dus wijzigingen zijn voorbehouden.

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 21 november


 

Oostergo 2 - Combinatie Oostergo 1, 3 en B1          4 - 8 

Broonbergum E1 - Oostergo E1                                5 - 2

Lees Meer

Voorjaarscompetitie indeling E en F pupillen


 

De voorjaarscompetitie indeling en wedstrijdprogramma van de E en F pupillen zijn bekend.

Zie hiervoor www.KNVB.Nl---KNVB---Dictrict Noord

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 27 februari


 

Rijperkerk 1 - Oostergo 1                Afgelast

Bij afgelasting: 't Fean 1 - Oostergo 1    8 - 1   Kunstgrasveld Surhuisterveen

Oostergo 2 - VIOD 2                          1 - 1

Scharnegoutum 4 - Oostergo 3      Afgelast

Oostergo B1 en C1 zijn vrij.

 

Jeugdzaalvoetbal Dongeradeel. Oostergo F1 naar sporthal "De Trimmer" Dokkum.

Eerste wedstrijd:  Oostergo F1 - Be Quick F1   9.22 uur

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 19 april


Oostergo 1-WTOC 1                    5-3

Oostergo 2-Berlikum 3                 0-3 

Noordbergum 3-Oostergo 3          5-4 

VIOD B1-Oostergo B1                  7-1 

Oostergo C1-Bergum/BCV C2       0-5

Dokkum D1-Oostergo D1             1-7

Oostergo E1 is vrij.

Geel Wit F1-Oostergo F1            4-1 

Oostergo F2-Kollum F4              0-7

Dinsdag 22 april

Oostergo C1-Frisia C2               1-5

Lees Meer

Utljochte: Oane Attema


Útljochte: Oane Attema
Yn dizze rubryk wurdt eltse thúswedstriid in (eks)spiler,(eks)trener as supporter útljochte. Dizze wike is it wurd oan Oane Attema.  

Hat Oane sels ek fuotballe?
Ja, Oostergo is oprjochte yn 1964 en ik bin yn 1965 begûn oant 1967. Dit wie noch op it âlde fjild, wêr’t wy no sa’n bytsje op wenje. Ik wie doe 15 jier.   

Wat ha jo fierder noch dien by Oostergo?
Earst neat, sa’n njoggen jier. Dernei bin ik begûn as lieder fan de A’s, tegearre mei Sytze Sipma. Ik bin 28!! jier lieder west fan de jeugd en ek noch in heal jier fan it earste. Fierder haw ik noch in sit yn it jeugdbestjoer, bin wedstriidsekretaris en sit yn de redaksje fan it klupblêd. 

Wat wie de moaiste perioade dy’t Oane meimakke hat?
Dat wie as lieder fan de C’s yn de tiid fan Gerrit Mossel, Durk Sieds en Oane Geart Nutma. Dat wie ek in goeie fuotballer.

Wa wie de bêste spiler yn al dy jierren?
Fan de spilers dy’t ik sels ûnder myn lieding hân ha is dat Peter Braaksma.  

Wat wie it minpunt yn al dy jierren?
Der wienen faaks gjin sjauffeurs, der wie doe noch gjin riderslist. Do stiest der faak allinnich  foar. 

As Oane kieze moast tusken in Frysk kampioenskip mei de jeugd as in promoasje fan it earste nei de twadde klasse dan...
....kampioen mei de jeugd, allinne as ik sels der dan by belutsen wie. Dan dochst der dochs in soad foar en hopest dat sy kampioen wurde. As ik gjin lieder wie dan dochs it earste nei de twadde klasse. De klup draait dochs foar in part om it earste, mar goeie jeugd is ek goed foar de takomst! 

Hoe sjocht Oane de takomst fan Oostergo?
Muoilik. Der binne hieltiten minder minsken yn de doarpen en sadwaande ek minder fuotballers. Dêr komt noch by dat de jeugd faak ek oare dingen hat. It sil dreech wurde om yn de takomst yn eltse jeugdkategory in ploechje te krijen. 

Wat docht Oane as der gjin fuotbaljen is?
Ik bin dan oan it wurk. Ik sjoch no ek net safolle fuotbal mear omdat fan 1 maart oant 31 oktober it Fiskershuske iepen is. Der bin ik dan oan it wurk. Myn oare hobby’s binne klaverjassen, fytse en puzzelje.      

Wa wurdt kampioen yn de 3e klasse B?
Hurdegaryp. En as Oostergo de lêste twa wedstriden wint dan pakke wy ek noch in perioade!

Oostergo – WTOC?
4-1.

Oane, tank foar jo meiwurking en foar de ynset yn al dy jierren (en no noch)! Dit is alwer de lêste útljochte fan dit seizoen, as soe der noch in perioade ynsitte? Om 16.30 witte wy al in soad mear!

 

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 6 maart


 

Kollum 1 - Oostergo 1                           3 - 3

Kootstertille 2 - Oostergo 2                 Afgelast

Rijperkerk 3 - Oostergo 3                    12 - 1

VIOD B1 - Oostergo B1                       Afgelast

Oostergo C1 is vrij.

Oostergo E1 - VVT E1                          3 - 11 (oefen)

Oostergo F1 - Houtigehage F1            2 - 2

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 20 maart


 

Oostergo 1 - Veenwouden 1                    0 - 3 

Kollum 3 - Oostergo 2                              5 - 2 

Oostergo 3 - Foarut 4                             2 - 14 

Oerterp B1 - Oostergo B1                       2 - 3 

Oostergo C1 - Irnsum C1                       5 - 3 

Oostergo E1 is vrij.

Oostergo F1 is vrij.

Lees Meer