Informatiebijeenkomsten leefbaarheid en wonen Dongeradeel

Voor de agenda klikt u op "lees meer" Het dorp Ee komt in de bijeenkomst van 24 mei aan de orde.

• Vrijdag 13 mei Ternaard, dorpshuis Tunawerth (Ternaard, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Wierum)

• Dinsdag 17 mei Brantgum, dorpshuis De Terpring (Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird/Raard, Holwerd, Aalsum/Tiltjebuorren)

 • Woensdag 18 mei Oosternijkerk, dorpshuis De Terp (Nes, Paesens-Moddergat, Oosternijkerk, Morra, Lioessens)

 • Dinsdag 24 mei Anjum, ver. gebouw De Dobbe (Niawier-Wetzens, Metslawier, Oostmahorn, Engwierum, Ee, Oostrum, Anjum)

 • Dinsdag 31 mei Dokkum, stadhuis (Dokkum)

 

 

Inwoners Dongeradeel mogen mening geven over krimp

 

De gemeente Dongeradeel wil de inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het debat over de krimpproblematiek. Dorpsbelangen, wijkraden en belanghebbende partijen hebben al gediscussieerd over dit onderwerp. Nu is het de beurt aan alle inwoners om mee te praten, knelpunten aan te geven en ideeën in te brengen. Daartoe worden in mei vijf informatiebijeenkomsten gehouden waarvoor iedereen is uitgenodigd.

 

De negatieve gevolgen van de bevolkingsdaling zijn te bestrijden met kwaliteit. Bijvoorbeeld door woningen levensloopbestendig en energiezuinig te maken, verpauperde panden op te knappen, snelle ict-verbindingen aan te leggen en startende ondernemers te ondersteunen. „Deze en andere maatregelen zijn gewenst om de leefbaarheid in Dongeradeel te verbeteren. Wij willen graag van de inwoners horen welke ideeën ze hebben in de strijd tegen krimp en welke knelpunten zij zien. Daarvoor organiseren we verspreid over de gemeente vijf bijeenkomsten", zegt wethouder Sicco Boorsma. De informatieavonden zijn op vrijdag 13 mei in Tunawerth in Ternaard, dinsdag 17 mei in De Terpring in Brantgum, woensdag 18 mei in De Terp in Oosternijkerk, dinsdag 24 mei in De Dobbe in Anjum en dinsdag 31 mei in het stadhuis in Dokkum.De uitkomsten van de avonden, die allemaal om 19.30 uur beginnen, zal de gemeenteraad op 14 juli meenemen tijdens de behandeling van de discussienota leefbaarheid en wonen. Na de zomer zal de raad een keus maken welke projecten prioriteiten krijgen.

 

Inloopbijeenkomst

Volgens Boorsma hebben de avonden het karakter van een inloopbijeenkomst. Ze beginnen met een korte presentatie en enkele sprekers die vanuit hun professie kort ingaan op de verbetering van de leefbaarheid. „Daarna kan iedereen bij verschillende themastands, zoals werk, wonen, zorg, onderwijs, energiebesparing woningen, ict en de aanpak beschermde dorpsgezichten zijn mening geven en ideeën aandragen." Verschillende deskundigen en partijen werken mee, zoals Kabel Noord, Nij Finster, Kamer van Koophandel en provincie Fryslân. „Bijzonder is ook de bijdrage van architect Nynke-Rixt Jukema. Onder het motto ‘koop een krot' heeft zij samen met anderen een programma ontwikkeld waarbij mensen worden gestimuleerd om een leegstaande, eventueel vervallen woning te kopen en deze met ondersteuning van werkloze mensen uit de regio op te knappen", aldus de wethouder.

 

Aanpak rotte kiezen

Dongeradeel wil graag verschillende projecten uitvoeren in de strijd tegen krimp. Op dit moment is hiervoor echter nog geen geld. „Positief is dat het onderwerp krimp prioriteit heeft bij de Agenda Netwerk Noordoost." Toch staat er al één concreet project in de steigers: het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten. Vragen als welke woningen kunnen worden samengevoegd of gesloopt, waar een combinatie van wonen en werken mogelijk is en waar de kwaliteit van de openbare ruimte versterkt kan worden, moeten worden beantwoord. Het is de bedoeling het project op termijn uit te voeren in alle dorpen in Dongeradeel. De focus ligt eerst op Holwerd, daarna volgen de andere dorpen met een beschermd dorpsgezicht Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat. Een andere concrete actie die nu uitgevoerd wordt is de aanpak van rotte kiezen in de dorpen. Dongeradeel werkt mee aan een experiment om verpauperde panden aan te pakken. Centraal in dit experiment staat de handhaving door de gemeente, waarbij uiteindelijk de eigenaar van een verpauperd pand ook kan worden verplicht om voorzieningen te treffen.

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30