Fodkoer "jo Binne Troud of Net"

Op freed 24 en sneon 25 febrewaris om 19:45 oere yn Doarpshus "de Jister" yn Ie. 
Tagong 5 euro
Kaarten yn it foar te keap by:
Liza Idsardi (Stienfeksterwei 25) Till: 518336
Anneke Braaksma (Stienfeksterwei 4) Till: 518607

Fol is Fol!

Wy hoopje op in grutte opkomst!