Wedstrijdagenda Junioren 2005


Datum:


Wedstrijd:

Plaats:

Tijdstip:
14 mei     N.K junioren (KNKB)     Franeker     Za. 10:00
21 mei
    Afd.competitie (federatie, 1e wedstrijd)
    Dokkum & Niawier
    Za. 13:00
01 juni
    Afd.competitie (federatie, 2e wedstrijd)
    PM & Ternaard     Wo. 13:00
02 juni
    Louwsma -partij (ledenpartij)     Ee     Do. 18:00
04 juni
    N.K jongens 14-16 jr. (KNKB)     Hallum     Za. 10:00
04 juni
    N.K meisjes (KNKB)     Menaldum
    Za. 10:00
08 juni
    Schoolkaatsen     Ee
    Wo. 13:00
11 juni
    N.K schooljongens (KNKB)     St. Annapar.
    Za. 10:00
11 juni
    N.K schooljongens (KNKB)     Pingjum
    Za. 10:00
15 juni
    Afd.competitie (federatie, 3e wedstrijd)     ML & Anjum
    Wo. 18:00
18 juni
    KNKB meisjes A en B del + verl.r     Ee
    Za. 10:00
18 juni
    N.K pupillenjongens (KNKB)     Anjum
    Za. 10:00
18 juni
    N.K pupillenjongens (KNKB)     Exmorra
    Za. 10:00
22 juni
    Afd.competitie (federatie, eindwedstrijd)     Ee
    W0. 18:00
23 juni
    K.V. “de Trochsetters”-partij (ledenpartij)     Ee     Do. 18:00
29 juni
    Schoolkaatskampioenschappen     Leeuwarden     Wo. 13:30
07 juli
    Lamers-v/d Hoek-partij (ledenpartij)     Ee     Do. 18:00
09 juli
    Dongeradeelpartij (federatie)     Anjum     Za. 09:00
30 juli
    Ledenpartij     Ee     Za. 09:00
06 aug
    Ald Meiers Partij (KNKB)     Hitzum
    Za. 10:00
10 aug
    Freule: (KNKB) afd.wedstr. jongens     Wommels
    Wo. 09:00
13 aug
    “Beurspartij” sponsor: Eelke Idsardi
    Ee
    Za. 09:00
27 aug
    Jubileumpartij     Ee
    Za. 09:00
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/