Dorp Ee

14 mei 2005: N.K Junioren


 

ImageIn het pinksterweekeinde wordt traditioneel het Nederlands Kampioenschap voor Junioren verkaatst. Dit zijn kaatsers in de leeftijdscategorie van 17 tot 21 jaar. Voor Ee deden mee Balling van Kuiken, Hein Eisenga en Julius de Jong. Dat deze jongbazen verrassend goed presteerden deze dag leest u in onderstaand verslag door op "Lees verder..." te klikken.


Het complete verhaal:


Het pinkster weekend staat al jaren lang in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen Kaatsen voor afdelingen op de zaterdag de junioren en pinkstermaandag de senioren.

Voor onze kaatsvereniging "de Trochsetters e.o" deden bij de junioren mee: Julius de Jong, Hein Eisinga en Balling van Kuiken. Er waren 32 parturen aanwezig, 8 minder als vorig jaar. De eerste 12 parturen kaatsen op het Sjûkelân, en de rest 2 omlopen op de voetbalvelden aan
de van Hertog van Saxenlaan. Ee had nr: 27

De eerste omloop was tegen Sexbierum, ze wonnen gemakkelijk met 5-2 6-0. Ee kaatste met Julius voor best achterin. Hein voor mintst voorin en Balling balkeerder. De tweede omloop, tegen Reahûs-Turns waaronder Sietse Terwisscha van Scheltinga(Freule winnaar in 2002). Tijdens de partij Ee-Sexbierum stond Sietse achter het perk van Ee en zei tegen Julius: “Nou Julius het gaat maar goed, heb je spinazie gegeten, dat betekende dat Ee goed stond te kaatsen tegen Sexbierum.”

Reahûs-Turns maakte er niks van tegen onze jongens, veel opslag fouten, en Ee kaatse degelijk. Ee won met 5-2 6-6. Ee kon dus naar het Sjûkelân.

De derde omloop kwamen ze Reduzum tegen met het talent Alle Jan Anema, en de broers Marvin en Alco Smorenburg. Ee kon niet op tegen de latere 3e prijs winnaars.Het werd 5-0 6-2 voor Reduzum. De tank was leeg zoals ze zeiden. Voor Ee de 1e keer dat ze derde omloop haalden. Volgend jaar kunnen ze nog 1x in deze samenstelling kaatsen, want dat is voor Hein de laatste keer i.v.m. de leeftijd.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De eerste prijs was voor: Witmarsum met Jacob Zaagemans, Herman Sprik, en Renè Anema.
Tweede: Easterein met Marten Faber, Pytrik Hiemstra en Dirk Y Sjaarda.
Derde prijzen voor Reduzum en Ried.

 

Lees Meer

15 juli 2006: Dames Senioren aangevuld met derdejaars meisjes kaatsen onder zonnige omstandigheden


 

ImageZaterdag 15 juli 2006 stond voor het bestuur van k.v. De Trochsetters uit Ee de organisatie van de KNKB Dames Senioren op de agenda. Deze categorie werd aangevuld met 3de jaars meisjes, zodat deze meisjes alvast kunnen ruiken aan het grote werk. De eerste prijs werd behaald door Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd.

 

Het complete verhaal

Een prachtige PC-lijst, 16 parturen, kon er van te voren worden overhandigd aan scheidsrechter Postma, maar door een aantal ziekmeldingen gingen uiteindelijk 15 parturen strijden om de hoogste eer. Er werd gekaatst met een afvalronde, zodat alle dames sowieso twee maal in actie mochten komen. De plaatselijke favorieten Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken werden in de eerste omloop alledrie veroordeeld met hun parturen tot de verliezersronde. Aukje had het geluk dat ze werd bijgeloot bij Anke G. Ponne uit Hallum en Sanne Velsma uit Dronrijp en kreeg daarmee een herkansing in de winnaarsronde.

Dit partuur schopte het uiteindelijk nog om de partij om de derde prijs of niks. Het werd uiteindelijk niks, omdat ze met 5-1 en 6-2 verloren van Afke Walstra uit Bolsward, Karina Frijling uit Dronrijp en Froukje de Vries uit Nijmegen.

De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van Ilse Arendz uit Dronrijp, Janny de Haan uit Holwerd en Jannine Klaver uit Minnertsga en het partuur van Afke Kuipers uit Mantgum, Karin IJsbrandy uit Leeuwarden en Nynke van der Meij uit Holwerd. Deze strijd werd beslist in het voordeel van Afke Kuipers c.s. doordat Ilse Arendz op een stand van 5-4 en 6-2 het perk miste.

In de afvalronde werden de prijzen als volgt verdeeld:

1ste prijs afvalronde: Hester van der Meer uit Sibrandabuorren, Riemke van der Zee uit Mantgum, Renske Terwisscha van Scheltinga uit Reahus

2de prijs afvalronde: Berber R. Ferwerda uit Holwerd, Ant Vogels uit Firdgum, Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwerd.

Wat positief opviel deze middag was het aantal dameskaatsters. Liefst 44 kaatsters hadden de reis naar Ee ondernomen. Tegenvallend deze middag was het niveau van de partijen. Veel buitenslagen en weinig bovenslagen. De laagstaande zon en de toenemende wind waren hier natuurlijk ook debet aan.

Tenslotte nog een compliment aan het bestuur van kv De Trochsetters en de vele vrijwilligers, maar het grootste compliment gaat uit naar de "blokjelopers". Jongens en meisjes, grote Klasse!!!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

16 mei 2005: N.K Senioren


 

ImageOp pinkstermaandag 16 mei 2005 heeft k.v. De Trochsetters uit Ee e.o. het onmogelijke gepresteerd, namelijk een vermelding in het Guiness Book of Records. Waarom?
Dat leest u in het volledige verslag door op "Lees verder..." te klikken.Het complete verhaal:


Traditioneel stond op Pinkstermaandag het Nederlands Kampioenschap voor senioren op het kaatsprogramma. Een afdelingspartij, waarbij de bij de KNKB aangesloten verenigingen strijden om het makkumer aardewerk. Zo ook natuurlijk, k.v. De Trochsetters uit Ee. Na een wekenlang durende selectieprocedure werden uiteindelijk Gerard Sipma, Julius de Jong en Klaas Sipma uitgekozen om de groen-oranje kleuren te verdedigen tijdens het NK. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Gerard speciaal voor deze wedstrijd pas na pinkstermaandag bij Richtje in Kollum is ingetrokken. Wat een clubliefde!

De loting was de dinsdag voorafgaand aan het NK. Het lot was Ee gunstig gezind, want Gerard, Julius en Klaas werden gekoppeld aan het partuur van Minnertsga. Een onbekende tegenstander, met ene Cornelis Terpstra, Jacob Wassenaar en z´n grote broer Chris Wassenaar. Een leuke warming-up dus voor het partuur van Ee. Het lot had ook bepaald dat deze partij op het Sjukelan verkaatst mocht worden. Voor de kaatsers van Minnertsga natuurlijk ook mooi, om op het mooiste kaatsveld van de Friesland een keer te mogen kaatsen.

Na deze gunstige loting had Julius besloten om extra kaatsshirtjes mee te nemen, 9 stuks. Zodat na elke twee omlopen een schoon shirtje kon worden aangetrokken. Er werd gerekend op een omloop of zes, zeven. Niet overdreven optimistisch dus.
Pinkstermaandag ´s ochtends vroeg om half acht werden de 65 kilometer richting Franeker genomen. In de auto werd de tactiek nog even doorgenomen en werd besloten dat er van onderschatting geen sprake mocht zijn. Op de parkeerplaats van De Trije werden de heren nog even toegesproken door Anne Geert Krol. Anne Geert die de douchen van Franeker door en door kent, was deze dag mee als keurmeester. (Anne Geert, bedankt!)

Na de pep-talk van “De Swarte” richting het Sjukelan. Daar werden we opgewacht door een hele grote “Rooie”. Indrukwekkend. Het bleek Chris Wassenaar te zijn. Poeh! Het partuur van Minnertsga was al druk bezig met het inslaan. Zij wilden natuurlijk zo lang mogelijk genieten van hun verblijf op het Sjukelan. Na het groen-oranje tricot te hebben aangetrokken, werd begonnen met de warming-up.

Image
Cornelis Terpstra keek angstvallig naar het gemak waarmee Ee de bal van de ene topper naar de andere topper tikte.

Image
De warming-up van Minnertsga was ook indrukwekkend!

Image

Image

De partij begon klokslag vijf minuten over negen uur. Ee was er klaar voor en vuurde enkele ballen richting perk.

Image

Image
 
Het perk van Minnertsga moest eerst even wennen aan de opslagballen van deze ledenkaatsers. Ze zijn natuurlijk ballen gewend die knikken en duiken. Tsja dan is een bal die gewoon rechtdoor gaat inderdaad even wennen. In het eerste eerst kreeg Julius dan ook de kans om in het tussenspel de bal tot drie keer toe te retourneren. Een zes op de telegraaf voor het partuur van Ee. Maar het eerste eerst werd op 6-6 met een verschrikkelijke opslagbal van Cornelis Terpstra door Minnertsga binnengehaald. Het tweede eerst ging weer gelijk op en moest weer worden beslist op 6-6. Cornelis Terpstra moest opslaan en bracht de bal voorin bij Julius. Julius, die natuurlijk snelle ballen gewend is op de ledenpartijen in Ee, was te veel te vroeg met slaan, wat resulteerde in een zitbal. 2-0 voor Minnertsga. Tijd voor Gerard om de vingers, die hij tot dan toe in de neus had gehad, eruit te halen.

Image

Maar het mocht niet baten. Want het schijnt dat Chris zich toen even een kwartier, zonder zich bovenmatig in te spannen, met de partij heeft bemoeid. Hij heeft een aantal ballen opgeslagen, waarvan Julius en Klaas er drie hebben gezien, vier hebben gehoord en een hebben geraakt. Uitslag 5 – 0 en 6 – 2. Tijdsduur 21 minuten en 10 seconden.
Daarna kwam de vraag: is het eigenlijk wel nodig om te douchen. Gezweet hadden ze niet, smerig waren ze niet. Julius besloot om het door GEVEKE gesponsorde tenue om te ruilen voor zijn dagelijkse kloffie.

Image

Gerard en Klaas hebben naar het schijnt wel gedoucht. Het partuur van Ee was een ervaring rijker en een illusie armer. En om maar in de woorden van Gerard te eindigen:” We hawwe moai fuort west te douchen!”.

 

Lees Meer

17 augustus 2006: De Jong c.s. winnaar Oostrum partij


 

ImageDonderdag 17 augustus werd de Oostrum partij georganiseerd. Traditioneel wordt deze partij gespeeld op de ijsbaan in Oostrum. Omdat de conditie van het veld dit niet toeliet werd er uitgeweken naar het kaatsveld in Ee. Sponsors van deze prachtige kaatswedstrijd zijn bouwbedrijf Visser en Café Fryslan beiden uit Oostrum. Klik op ´lees verder´ voor het complete verhaal.

 

Het complete verhaal

Indien de deelname het toestaat wordt er tijdens de Oostrum partij in twee categorieën gespeeld, namelijk een 40+ en een normale senioren categorie. Bij de 40+ hadden zich 12 dolenthousiaste kaatsers  aangemeld. Hierdoor was het mogelijk om een halve competitie te kaatsen. In de eerste omloop kwamen de parturen Renze de Jong c.s. tegenover het partuur Fokke Meirink c.s. te staan. In een partij waarin voor elk punt moest worden gestreden werden bijna alle eersten op 6-6 beslist. Het partuur Renze de Jong c.s. deed dit iets beter, zo werd op 5-4 en 6-6 de wedstrijd in hun voordeel beslist. In de tweede omloop kwam het partuur van Meirink tegenover het partuur Anne Geert Krol c.s. te staan. Krol die bekend staat om zijn slagwapen op een dusdanige manier te prepareren, dat hij oogwaarschijnlijk elke wedstrijd met een spel voorsprong begint. Vandaag was echter zijn  superioriteit van een dermate grote overwicht dat bijna een hoofdklasse partuur moeiteloos aan de kant zou kunnen worden gezet. Niet in de laatste plaats door een uitblinkende voorinse genaamd Jan Willem ‘van Beem' Heins. Alleen tegen het partuur Meirink c.s. moesten de nodige kunstjes worden geflikt, alleen op een 5-3 en 6-0 moesten ook zij het hoofd buigen voor Krol c.s. Doordat het partuur Renze de Jong c.s. ook geen fouten maakte tegen het partuur Jan Sipma c.s. 5-0 en 6-0. Mocht de derde omloop als een finale worden beschouwd. Alleen werd deze wedstrijd nooit een echte finale, mede door de uitstekende opslag van Aafke van Assen. Keer op keer werd het vijandelijke perk succesvol bestookt. Hierdoor werd de ‘finale' op een simpele 5-0 en 6-6 gewonnen door het partuur Krol c.s.

Image

Bij de senioren categorie stonden 11 parturen op de lijst. In de eerste omloop stonden de parturen Julius de Jong c.s. tegenover het partuur Klaas ‘de skep' Mossel c.s. Hier zou gelijk een titelkandidaat naar de afvalbak worden verwezen. In een eenzijdige wedstrijd werd op simpele wijze afstand genomen door het partuur De Jong c.s. bij een 5-2 en 6-4 viel het beslissende punt voor het partuur De Jong c.s. De tweede omloop kende weinig verassingen. Alleen in de wedstrijd van Louis Keegstra c.s. tegen het partuur Pieter Wouda c.s. was een interessante partij. Wouda die misschien wel de beste voorinse van het hele veld bij hem had, namelijk Johan ‘de alde' Cuperus. De naam Cuperus doet nog menig oudere kaatser in Noord Friesland de rillingen over zijn lijf gaan. Echter was het  ook Cuperus niet die het tij kon keren voor zijn partuur, zij moesten capituleren op een 5-1 en 6-0.

Image

In de halve finale trof het partuur Keegstra c.s. het partuur Julius de Jong c.s. De wedstrijd begon redelijk gelijk op. Op een 1-1 en 6-6 miste de uitermate sterk opslaande Baukje Hellinga het perk. Dit had als consequentie dat Julius de voor best opslag overnam. Hierdoor werd het perk Keegstra bestookt door uitermate lastige ballen. Het merendeel hiervan moesten zij het antwoord schuldig blijven zodat op een 5-2 en 6-2 de winst naar het partuur De Jong c.s. ging. Het partuur Idsardi c.s. had een hoog nummer op de lijst zodat zij via een staand nummer in de finale stonden.

Image

De finale deze dag ging tussen de parturen Idsardi c.s. en het partuur De Jong c.s. Het partuur De Jong c.s. begon flitsend, mede door de sterke opslag van onder meer Baukje Hellinga en de altijd sterke Harmen ‘Bon Jovi' Robroch. Zodat zij op een eenvoudige 4-0 voorsprong kwamen. Echter was het bij het partuur Idsardi c.s. de voor best opslaande Tineke Kuitert en de altijd sterke Sietse ‘de tuinman' Wijbenga die het voortouw namen. Hierdoor kwamen zij terug in de wedstrijd tot een 5-3. Hierna sloeg Julius enkele oogwaarschijnlijke zitballen van Tineke Kuitert formidabel boven zodat op een 5-3 en 6-4 de kaats niet door het partuur Idsardi c.s. kon worden gepasseerd, hiermee was de overwinning voor het partuur De Jong c.s. een feit.

Image

De finale in de afvalronde ging tussen Halbe Mossel c.s. en Harm Sijtsma c.s. In een slijtage slag gingen de eersten over en weer. Niemand had de intentie om de partij aan de ander te laten, wat resulteerde in een spectaculaire wedstrijd. De doorslaggevende factor in deze wedstrijd was Harm Sijtsma die keer op keer de punten binnenhaalde voor zijn partuur. Op een afgetekende 5-2 en 6-6 was het partuur Sijtsma die de winnaar was van de afvalronde.

Image

's Avonds werden de prijzen uitgereikt in het prachtige café Fryslan in Oostrum. Door de slechte weersvoorspelling van Paulusma, besloot menig kaatser gebruik te maken van de diensten van de ‘dorpstaxi'. Zodat rond acht uur alle kaatsers en belangstellenden zich hadden verzameld in Oostrum. Omstreeks half negen werd door ‘mastercaller' Melle P.  Prins en cafebaas Jeltje Mossel de prijzen uitgereikt. Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje heftig nagepraat over deze prachtige kaatsdag.

Image

Uitslag 40+: 1.Anne Geert Krol, Jan Willem Heins en Aafke van Assen.2. Renze de Jong, Piet Visser en Griet Nicolai.

Uitslag senioren: 1. Julius de Jong, Baukje Hellinga en Harmen Robroch. 2. Eelke Idsardi, Sietse Wijbenga en Tineke Kuitert. 3. Louis Keegstra, Alie de Bruin en Sun Borger. 4. Harm Sijtsma, Dinny Bouius, en Antsje Haaksma. 5. Halbe Mossel, Sven de Jong en Erwin Postma.

Image

Image

 

Lees Meer

17 juni 2005: KNKB meisjes in Ee


 

ImageOp 17 juni 2005 hebben de Meisjes in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar gekaatst in Ee. Er werd gekaatst in twee verschillende klassen. Een A-klasse bestaande uit 4 parturen en een B klasse met 9 parturen. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.Het complete verhaal:


De prijzen in de A-klasse waren voor:

1ste prijs:
Aukje van Kuiken, Kollumerpomp
Magriet Koelmans, Oude Biltzijl
Mariska Hoogland, Beetgumermolen

2de prijs:
Maaike Wind, Pingjum
Afke Walstra, Bolsward
Klaske de Jong, Ee

In de B-klasse waren de kransen voor:

1ste prijs:
Rianne Dorst, Sint Jacobiparochie
Berber Roosma, Stiens
Karina Frijling, Dronrijp

2de prijs:
Feikje Bouwhuis, Bolsward
Evelien Westra, Beetgumermolen
Marit Kingma, Dronrijp

3de prijs:
Anke M. Pompstra, Oosterend
Sietske Poelsma, Tirns
Nynke Rienks, Leeuwarden

Image

Image

 

Lees Meer

18 augustus 2005: Zonnige Café Fryslân/Bouwbedrijf Visser partij


 

ImageOp donderdag 18 augustus organiseerde KV ‘De Trochsetters’ haar traditionele café Fryslan / Bouwbedrijf Visser partij. Onder ideale weersomstandigheden werd er om elf uur begonnen aan een partij met zestien parturen. Voor een verslag van deze partij klikt u op “Lees verder”.Het complete verhaal:


Er werd gespeeld in een A en B klasse. Voorgaande jaren was er altijd een 40+ categorie, doordat de deelname van de oudere garde niet toereikend was, werd besloten enkele andere kaatsers aan deze categorie toe te voegen.

In de B klasse troffen op de eerste lijst de parturen Gerrit Mossel c.s. het partuur Renze de Jong c.s. Aanvankelijk leek het partuur van Gerrit Mossel c.s. de partij te winnen, maar gaande weg de partij begon het partuur van Renze sterker te kaatsen. Door deze vechtlust van met name Renze konden zij de partij met 5-4 en 6-6 toch nog naar zich toe trekken.

Op de tweede lijst werden betrekkelijk eenvoudige overwinningen geboekt door de parturen Gerrit Mossel c.s. tegen het partuur Jan Sipma c.s. 5-1 en 6-6. Het partuur Renze de Jong c.s. bleek een maatje te groot voor het outsider partuur van Diemer Meirink c.s. 5-0 en 6-6.

Op de derde lijst maakte het partuur van Renze de Jong c.s. geen fouten tegen het partuur Meirink c.s. Met een 5-1 en 6-0 bleek het trio De Jong c.s. met een opslagger Aaltje Sipma die als de bank zo zeker is, een terechte winnaar van deze partij.

Image

Bij de A klasse kwamen op de eerste lijst enkele ware krakers tegenover elkaar te staan. Een van de mooiste partijen was het treffen tussen Henk Tanja c.s. en het partuur Louis Keegstra c.s. Met een 5-4 en 6-0 bleek het partuur Tanja de meeste inhoud te hebben, en wonnen terecht de partij.

Op de tweede lijst kwamen er in de winnaarsronde twee wedstrijden met alles aan de hang. Zonder twijfel was de mooiste partij het treffen tussen de parturen Hein Eisenga c.s. en Andries Zijlstra c.s. Deze bloedstollende partij werd met hangen en wurgen gewonnen door het partuur Andries Zijlstra c.s. Mede door de sterk kaatsende Aletta Sipma, die met een dubbelrol haar maten de weg wees.

René de Bruin had deze dag geen aandacht voor het kaatsen. Hij kampte met een enkelblessure en zocht zijn heil in het kaatstentje, waar hij enkele biertjes nuttigde.

Image

Op de derde lijst trof het partuur Julius de Jong c.s. het partuur Foppe M. de Haan c.s. Foppe de man met de mooiste naam van Friesland, bleek in de halve finale niet opgewassen tegen het geweld van Julius de Jong c.s. Met een 5-3 en 6-6 was voor het partuur van Foppe de Haan c.s. de derde prijs behaald, en moest het partuur van Julius de Jong c.s. in de finale nog kaatsen om de kransen.

Image

In de finale kwam het partuur van Julius de Jong tegenover het partuur van Andries Zijlstra te staan. Het partuur van Zijlstra bereikte de finale met een staand nummer. De finale bleek aanvankelijk een zeer spannend treffen tussen de beide kemphanen. Maar het was wederom Aletta Sipma die haar beide maten op sleeptouw nam, en maakte op de belangrijke momenten de punten voor haar partuur. In een 5-3 en 6-2 mocht het drietal Andries Zijlstra, Aletta Sipma en Melle Westra zich de winnaars van de dag noemen.

Image

In de verliezersronde ging de finale tussen Louis Keegstra c.s. en het partuur Gerard Sipma c.s. Aan het begin van de partij nam het partuur Sipma c.s. een snelle voorsprong van vier eersten. Toen was het Louis die zijn maten opbeurde en het beste in hun naar boven haalde. Ze kwamen knap terug naar vijf eersten gelijk. In het laatste beslissende eerst was het Gerard die de zaak besliste in hun voordeel met 5-5 en 6-4.

Image

Image

Image

Na afloop van deze prachtige kaatsmiddag nam menigeen de fiets ter hand, en zette het koers richting Oostrum. In de prachtige zomerse zon werd om zeven uur de prijzen uitgereikt door Douwe de Jong. Na de huldiging van de winnaars werden de kelen gesmeerd, en werd er nog heftig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

18 juni 2005: Parturen Ee en Lioessens winnen sportdag


 

ImageAfgelopen zaterdag 18 juni werd de traditionele sportdag voor de kaatsfederatie Dongeradeel georganiseerd, per dorp kunnen twee kaatsparturen zich opgeven om te strijden voor hun dorp. Gebruikelijk wordt dit al jaren verkaatst op het sportveld te Morra-Lioessens. Hoofdsponsor van deze kaatswedstrijd was café de Bûnte Bok uit Lioessens, die ook de catering op deze warme dag verzorgde. Klik op "Lees verder..." om het complete verhaal te lezen.

Het complete verhaal:

Bij de meisjes waren er 4 parturen, dus werd er competitie gekaatst. In de eerste omloop bleek het tweetal van Ee met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Anjum 1. Lioessens en Anjum 2 wisten met 5-5 en 6-4 er een spannende partij van te maken.
In de tweede omloop brachten de meisjes weinig spanning, Anjum 1 won met 5-1 en 6-2 van Lioessens, en Ee had met 5-0 en 6-0 helemaal geen partij aan Anjum 2.
In de laatste omloop ging de strijd tussen de dorpsgenoten van Anjum 1 en Anjum 2, welke Anjum 2 met 5-3 en 6-6 wist te winnen. Net als de tweede omloop wist Ee ook met gemak te winnen, Lioessens werd met 5-0 en 6-6 verslagen.
Hierdoor verzekerde Ee zich van de eerste plaats door alle drie partijen te winnen. Anjum 1 met een totaal van 13 eersten wist net Anjum 2 voor te blijven die 12 eersten bij elkaar kaatsten, en dus won Anjum 1 de tweede prijs.
Net zoals bij de meisjes kaatsten de jongens een competitie.
In de eerste omloop kaatsten de jongen van buurdorpen Morra tegen Lioessens, na een spannende partij wist het partuur van Lioessens met 5-5- en 6-4 te winnen. Niawier kaatste tegen Oosternijkerk, welke Oosternijkerk won met 5-3 en 6-6. In de tweede omloop werd er weer spannend gekaatst, Morra wist met 5-5 en 6-4 van Oosternijkerk te winnen, en Lioessens won met 5-4 en 6-2 van Niawier.
Aan het begin van de derde omloop lagen er voor alle parturen nog kansen om de eerste prijs te winnen. Aan deze droom maakte Niawier snel een einde tegen Morra, Niawier won met 5-2 en 6-2. Maar Niawier had eerder deze dag al kostbare punten verspeeld. Oosternijkerk won nog wel in een spannende partij met 5-5- en 6-6 tegen Lioessens, maar het tweetal van Lioessens had met 19 eersten één eerst meer dan Niawier.
Bij de dames waren 8 parturen uit de Dongeradelen naar Morra Lioessens gekomen om 1 van de vele prijzen in de wacht te slepen. De dames van Lioessens, Paesens en Oosternijkerk 2 zagen de prijzen reeds na de eerste omloop aan hun neus voorbij gaan. In de tweede omloop had Dokkum het lastig tegen Oosternijkerk 1. Om en om werd er een eerst behaald. Op 5-5 en 6-4 ging de winst naar Dokkum, waarmee ze verzekerd waren van een plekje in de finale. De partij tussen Ee en Nes was de moeite waard om te volgen. Met name de opslag van Annechien en Aletta. Met een uitslag van 5-3 en 6-4 trok Nes in deze partij aan het kortste eind. In de finale was het eerste eerst voor Dokkum. Bijna alle eersten werden op 6-6 beslist. Toch was het het partuur van Ee dat met de eersten aan de haal ging. Zo werd het 5-1 en 6-2. De kransen (wederom prachtig en wederom van Bloemisterij “De Syl”) waren voor de vijfde achtereenvolgende keer voor Ee, de tweede prijs voor Dokkum.
De meeste parturen hadden zich deze dag opgegeven voor de wedstrijd voor de heren, maar liefst 15 parturen hadden zich opgegeven. In de eerste omloop wist het partuur van Hantum 1 met 5-5 en 6-2 net te winnen van Anjum 1.
Dokkum kwam tegen Lioessens 1 nog terug van een 4-1 achterstand maar verloor uiteindelijk toch met 5-4 en 6-4.
De verrassing kwam uit de partij tussen Hantum 2 en Niawier, die de jonge kaatsers uit Niawier wisten te winnen. De tweede omloop wist Lioessens 2 met 5-2 van Nes te winnen, Oosternijkerk 1 won met 5-4 van Morra. Hantum 1 won met 5-3 van Anjum 2, en Lioessens 1 wist met 5-2 te winnen van Niawier.
Na twee omlopen mocht jeugdige partuur van Lioessens 2 het opnemen tegen het ervaren Oosternijkerk 1. De ervaring van Oosternijkerk 1 gaf in de eerste halve finale de doorslag, Oosternijkerk won met 5-3 en 6-6.
De tweede halve finale werd gespeeld tussen Hantum 1 en Lioessens 1, in een matige wedstrijd trok Lioessens 1 aan het langste eind, en won met 5-3 en 6-4. Hierdoor bestond de finale bij de heren tussen Oosternijkerk 1 en Lioessens 1.
In een warme finale had Lioessens 1 na drie omlopen de langste adem, en won met 5-3en 6-4. Hierdoor wist Lioessens de sportdag voor de 5e opeenvolgende keer te winnen.
Aan het einde van deze warme sportdag, mocht het federatiebestuur terugblikken op een geslaagde middag, er was veel kaats deelname en het kaatspubliek mag niet vergeten worden, die in grote getale waren afgekomen op sportdag 2005.Willem Dam mocht samen met Froukje Wolters namens het federatiebestuur de prijzen uitreiken.
Naast de waardebonnen en kransen, is er weer sinds jaren voor de winnaars per categorie een wisselbeker.

Uitslagen sportdag kaatfederatie Dongeradeel.

Meisjes 14-16

1e prijs: Ee
Nynke Woudwijk
Richtsje Eisenga

2e prijs: Anjum 1
Anna Dijkstra
Anke Jansma
Eelkje Kingma

Jongens 14-16

1e prijs: Lioessens
Wilbert Hiemstra
Brand Schaap

2e prijs: Niawier
Wietse de Jong
Remco Braaksma
Andre Turkstra

Dames

1e prijs: Ee
Aletta Sipma
Marja Braaksma
Froukje Wolters

2e prijs: Dokkum
Pietsje Torensma
Baafke Weidenaar
Anneke Douma-Kooistra

3e prijs: Oosternijkerk 1
Annemarie Jongeling
Beitske Nicolai
Antsje Dantuma

Heren

1e prijs: Lioessens 1
Gerben Hein Wijtsma
Gerben Hoekstra
Bouwe Stiemsma

2e prijs: Oosternijkerk 1
Theunis Torensma
Theunis Linthof
Cor Dijkstra

3e prijs.: Hantum 1
Ruurd Toren
Wiebe Zijlstra
Johannes Kuipers

4e prijs: Lioessens 2
Nanne Stiemsma
Jan Jacob Klimstra
Jelle Jaap Stiemsma

Image

 

Lees Meer

19 Augustus 2006: K.V. de Trochsetters sluit seizoen succesvol af!


 

ImageZaterdag 19 augustus hield k.v. de Trochsetters hun laatste partij van dit seizoen. Deze partij werd gesponsord door zakenmannen uit dokkum, Probosign, Gang7 en com7.nl. Er werd gekaatst in een A-klasse en een B-klasse.  

 

 

Het complete verhaal


In de A-klasse stonden vier partuur van twee op de lijst. Dit betekende drie keer kaatsen en de eersten tellen. In de eerste ronde was er niet zoveel spanning, Klaas Sipma en Sipke Meidersma moesten tegen Gerard Sipma en Balling van Kuiken, deze partij werd 5-2 6--6 in het voordeel van Klaas Sipma cs. De andere partij ging tussen Julius de Jong, Harm Sijtsma en Henk Tanja, Eelke Idsardi, ook hier was weinig spanning 5-0 6-2 voor Julius de Jong cs. De tweede omloop, de winnaars tegen de verliezers, dus Julius de Jong cs. tegen Gerard Sipma cs., ook deze partij ging in hetzelfde tempo, 5-0 6-2 wederom in het voordeel van partuur Julius de Jong. Klaas Sipma cs. tegen Henk Tanja cs., deze werd beslist in een 5-2 6-4 winst voor partuur Klaas Sipma. De finale ging tussen Klaas Sipma cs. en Julius de Jong cs. beiden met 14 punten. In de finale werd er leuk gekaatst, met weinig bovenslagen, toch kwam partuur Julius de Jong op 5-1 voorsprong, maar Klaas en Sipke zetten zich even en kwamen terug tot 5-3, maar toen was het gebeurd, op 6 gelijk, werd de partij beslist door een bovenslag van Harm Sijtsma.

Image

Image

Image

Image

Image
In de B-klasse stonden 12 parturen op papier, waaronder vele Dokkumer debutanten, er werd gekaatst met een afvalronde. Het werd een mooie eerste omloop, met veel spannende partijen. De partij Jan Klaas de Graaf, Sven de Jong en Griet Nicolai tegen Froukje Wolters, Durk Wijbenga en Aafke van Assen werd met alles aan de hang beslist in het voordeel van Froukje Wolters cs. Ook in de partij Ronnie de Wit, Renny Miedema en Gerbrand Nicolai tegen Jacco de Jong, Wietse Terpstra en Ben Postma was de spanning om te snijden, deze partij werd 5-5 6-0 in het voordeel van Ronnie de Wit cs. Ook de partij Peter Braaksma, Marcus van Amen en Robbert Postma versus Jan Willem Heins, Erwin Postma en Sun Borger werd 5 eersten gelijk, maar in het laatste eerst werd het toch met 6-0 beslist voor partuur Peter Braaksma. In de tweede omloop werd er wederom spannend gekaatst. Peter Braaksma cs. tegen Froukje Wolters cs. werd de tweede drege partij voor beide parturen, weer alles aan de hang. Ook nu trok partuur Froukje Wolters aan het langste eind. Partuur Fokke Meirink, Antsje Haaksma en Ronald Zijlstra tegen Mark Buist, Melle Westra en Rick Beintema werd 5-3 6-2 voor Fokke Meirink cs., dezen kwamen nu stil te staan, wat hun een finaleplek opleverde. Derde omloop, de halve finale ding tussen Kees de Jong, Teke Meindersma en Johannes Douma tegen Froukje Wolters cs. weer bijna alles aan de hang, maar nu moest partuur Froukje Wolters het onderspit delven en partuur Kees de Jong kwam in de finale. In de afvalronde stonden Renze de Jong, Alexander Zuidersma en Mark Wijnsma al op papier voor de finale door een staand nummer. De andere finalist moest komen uit de partij Jan Klaas de Graaf cs. en Hendrik Roel Woudstra, Robert Seldenrijk en Anna Idsardi, deze werd 5-4 6-2 voor Jan Klaas de Graaf cs. Toen was het tijd voor de twee finales. In de winnaarsronde was het partuur Kees de Jong tegen Fokke Meirink cs., in de finale kon je zien dat Kees de Jong ook een jaartje ouder wordt, want hij was al helemaal gebroken, deze finale werd dan ook een 5-1 6-4 winst voor Fokke Meirink cs. De finale in de afvalronde ging tussen Jan Klaas de Graaf cs. en Renze de Jong cs. Ook in deze finale was er geen spanning en werd dan ook 5-1 6-0 voor partuur Renze de Jong.
Prijswinnaars: A-klasse: eerste prijs: Julius de Jong en Harm Sijtsma, tweede prijs: Klaas Sipma en Sipke Meindersma
B-klasse: eerste prijs: Fokke Meirink, Antsje Haaksma en Ronald Zijlstra, tweede prijs: Kees de Jong, Teke Meidersma en Johannes Douma, derde prijs: Froukje Wolters, Durk Wijbenga en Aafke van Assen, vierde prijs: Renze de Jong, Alexander Zuidersma en Mark Wijnsma, vijfde prijs: Jan Klaas de Graaf, Sven de Jong en Griet Nicolai, zesde prijs: Hendrik Roel Woudstra, Robert Seldenrijk en Anna Idsardi. Ook Eelke Idsardi kreeg ook krans omdat hij dit jaar nog geen gewonnen had.

Image

Image
Daarna was het tijd voor een gezellig feestje in de "Groene Oase" met muziek van de Sellina's en dj Renze. Toen iedereen de avond goed had meegenomen, kon een ieder met een tevree gevoel naar huis, de meesten met een dikke vleesprijs onder de arm. Het was een geweldige afsluiter van een supergeslaagd kaatsseizoen.

Image

Image

 

Lees Meer

20 augustus 2005: Miranda Leystra c.s. sterkste in Ee


 

ImageOp 20 augustus 2005 stond de Hein & Julius partij op het programma voor de kaatsers en kaatsters van kv De Trochsetters. 24 kaatsers hadden zich aangemeld, zodat er met 2 poules van vier parturen kon worden gekaatst. Voor een volledig verslag klikt u op “Lees verder”.Het complete verhaal:

In poule 1 zaten de volgende parturen:

Hein Eisenga
Miranda Leystra
Johan Meinsma

Henk Tanja
Marten Jan Borger
Adri Grijpstra

Balling van Kuiken
Johan Miedema
Aaltje Sipma

Durk Tuininga
Melle Pieter Prins
Rennie Schreiber

Al vrij snel werd duidelijk deze middag dat de beslissing in deze poule zou gaan vallen tussen de parturen van Hein Eisenga en Durk Tuinenga. Waarbij moet worden opgemerkt dat Durk Tuinenga c.s. de overwinning tegen het partuur van Henk Tanja bepaald niet cadeau hebben gekregen. Een spannende partij die pas op 5-5 werd beslist. Met name het goede kaatsen van Marten Jan Borger viel op in deze partij. Marten Jan die altijd zonder warming-up (naar eigen zeggen een bederf voor het lichaam) de strijd aan gaat, was deze middag te bewonderen in het voorperk en dit ging hem heel goed af.

Een andere mooie strijd in deze poule was het gevecht tussen Balling van Kuiken cs en Henk Tanja cs. Balling werd deze middag geholpen door Johan Miedema, het supertalent van dit jaar die de boven wel heel gemakkelijk vindt, en door routinier Aaltje, nooit een bal buiten, Sipma. Een mooi partuur dat dan ook aan het langste eind trok deze partij, uitslag 5-5 6-2

Maar zoals reeds gezegd, ging de beslissing in deze poule tussen de parturen van Hein Eisenga en Durk Tuinenga. Durk, Melle Pieter en Rennie waren echter niet opgewassen tegen het geweld van Hein, Miranda en Johan. Een duidelijke overwinning voor Hein cs met 5-2 6-2. Daarmee een finaleplaats voor Johan Meinsma tijdens zijn debuutwedstrijd bij kv De Trochsetters.

Poule 2 bestond uit de volgende parturen:

Sipke Meindersma
Jacco de Jong
Jeannet Sipma

Fokke Meirink
Jan Willem Heins
Christine Heins

Harm Sijtsma
Diemer Meirink
Sven de Jong

Jan Sipma
Raymond Hoekstra
Pieter Knoop

Verrassend in deze poule was het sterke optreden van Jan Sipma, deze middag liet hij samen met Raymond en Pieter goed kaatsen zien. Dit goede optreden werd beloond met een keurige tweede plaats in de poule. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden ze hier voor getekend maar tijdens de partij waren ze heel dicht bij een finaleplek. De beslissende partij tegen het partuur van Sipke Meindersma cs werd met alles aan de hang beslist. Een spannende partij waarbij de partij op een Chris Wassenaariaanse wijze werd uitgemaakt met een niet te verwerken opslagbal van Jeannet Sipma.

Een finaleplek voor Sipke, Jacco en Jeannet, een troostfinale voor het partuur van Jan, Raymond en Pieter.

Dat Jan Willem Heins net terug was van een vakantie (hij had te kampen met een jetlag, Groeten uit Borger) en Fokke Meirink herstellende was van een griepvirus was te merken aan de resultaten van dit partuur. Door het goede kaatsen van Christine die beide heren nog op sleeptouw nam, wisten ze toch een partij te winnen. Deze overwinning was tegen het partuur van Harm, (net terug van een vervelende armblessure) Diemer en Sven (gewond geraakt tijdens de tweede partij).

De troostfinale ging dus tussen de parturen van Durk Tuinenga cs en Jan Sipma cs. Het partuur van Durk Tuinenga was “uitgekaatst” en moest het onderspit delven en genoegen nemen met de vierde prijs. De derde prijs was voor Jan Sipma, Raymond Hoekstra en Pieter, alweer in de prijzen, Knoop.

In de finale wist het partuur van Hein, Johan en Miranda haar favorietenrol waar te maken. Ondanks de vooraf afgesproken tactiek van Sipke, Jacco en Jeannet, om Hein te mijden deze partij, wisten ze slechts een eerst te behalen. Een tweede prijs dus voor Sipke Meindersma cs, waarvoor ze vooraf absoluut hadden getekend.

Tijdens de prijsuitreiking werd duidelijk dat de sponsors van deze partij, Hein Eisenga en Julius de Jong, diep in de buidel hadden getast. Alle parturen hadden een prijs en mochten een vleespakket in ontvangst nemen. Voor de prijswinnaars was er weer een prachtige krans van De Syl uit Anjum.

Einduitslag:

1ste prijs: Hein Eisenga, Miranda Leystra en Johan Meinsma
2de prijs: Sipke Meindersma, Jacco de Jong en Jeannet Sipma
3de prijs: Jan Sipma, Raymond Hoekstra en Pieter Knoop
4de prijs: Durk Tuinenga, Melle Pieter Prins en Rennie Schreiber
5de prijs: Balling van Kuiken, Johan Miedema en Aaltje Sipma
6de prijs: Fokke Meirink, Jan Willem Heins en Christine Heins
7de prijs: Henk Tanja, Marten Jan Borger en Adri Grijpstra
8ste prijs: Harm Sijtsma, Diemer Meirink en Sven de Jong

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer

21 Oktober 2006: Prachtig afsluitingsfeest van K.V. de Trochsetters


 

ImageOp zaterdag 21 oktober 2006 hield K.V. de Trochsetters in dorpshuis de Jister een afsluitingsfeest voor alle leden, sponsors en vrijwilligers met medewerking van de Sellina´s. Op deze avond werden Klaske, Aukje en Sjoukje in het zonnetje gezet door o.a. spreker Melle Pieter Prins. De avond werd mede mogelijk gemaakt door dorpshuis de Jister en Frivius Energie. Klik op ´lees verder´ voor het bekijken van de foto´s.

Het was een super geslaagd feest, met vele bezoekers. Er werd tot in de late uurtjes gedanst, gezongen, gefeest enz. We kunnen met elkaar terugkijken op een hele geslaagde avond!!

Hieronder kunt u enkele foto´s bekijken:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Lees Meer