Klaske, Sjoukje en Aukje winnen jong fammen partij

ImageWederom succes voor k.v. de Trochsetters. klik op "lees verder".

Dizze ôfdielingspartij is foar fammen fan 17 o/m 22 jier.
Dit is ien fan de wedstriiden dy jo winne wolle om yn it besit te kommen fan de 'Wimpel fan 4'.
By de mannen is dit it "Klaverke 4". De trije froulju fan Ie ha 3 (Ald Meiers, Jong Famme en it NK senioren) fan de 4 wimpels.
De winst op de froulju`s PC ûntbrekt noch op it listje foar Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.

Hjoed stienen er 15 partoeren op de list. Klaske, foarich jier stoppe mei keatsen, die noch ien kear mei as 'balkearder'.
Se die dit om foar de letste kear te keatsen mei Sjoukje en Aukje op dizze prachtige partij.
De 1e omloop wie eins gjin partij, en Ie won mei 5-0 6-6 fan kf. Jacob Klaver út Mantgum. De 2e omloop winst foar de froulju mei 5-2 6-6 tsjin kf. Easterein út de Easterein.
De heale finale masten se it opnimme tsjin kf. Wezon De Sterke Earm út Grins. Op 5-1 6-2 pleatsten de fammen fan Ie harren foar de finale.
Yn de finale wie de tsjinstander kf. Boazum út Boazum mei de suskes Wiljo en Nynke Sybrandy en balkeardster Nellie Rijpma.
Sy kamen yn de finale troch te winnen fan kf. It Wetterlân út Grou, kf. Jan Reitsma út Penjum en fan kf. Drie Spul is ut út Sint Anne.

It earste earst fan de finale gie nei Boazum, en doe sloech it needlot ta. Wiljo Sybrandy soe de bal kearde en kaam
ûngelokkich op har pols telâne. Se is mei in brûtsen pols nei it sikehûs rekke. Boazum luts sich werom út de wedstriid en sa
koenen de froulje fan Ie foar de tredde kear de de moaie wiksekpriis 'de Gouden Klaver' nei hus ta nimme. Se dienen dit ek yn 2006 en 2007.
It wie de leste kear foar de 3 froulju fan Ie at se mei dwaan mochten fanwege harren leeftiid. Nei de winst op it NK mei Froukje Wolters, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken
en de 2e priis by pupillen famkes mei Louise Krol, Tessa Hoeksta en Nijnke Zijlstra op it NK en no de Jong Fammen mei Klaske, Sjoukje en Aukje hat kf. de Trochsetters Ie e.o.
sich wer goed op de kaart setten!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

08 juli 2010 Jeugdledenpartij
Nieuwsbericht

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/