Ie de tredde priis mei de Friesland Bank Cup

ImageIe de tredde priis mei de Friesland Bank Cup. Foar it ferslag en plaatsjes klikke jo op "lees verder"

Louise Krol, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken ha de tredde priis behelle op de 1e
Friesland Bank Cup. Yn de foarrondes hie Ie sich pleatst foar de heale finale.
Ie hat earst keatst mei Louise, Metsje Sipma en Sjoukje.
Se ha mei har 4en de tredde priis behelle,
en dermei € 500.00 foar de keatsferiening de Trochsetters Ie e.o. fertsjinne.

Tusken de wedstriiden ien wie er de priisútrikking fan de puntenklassementen fan de jeugd.
Louise Krol hie de 2e priis yn de kategory skoallefamkes 2012 mei 38 punten.


Image

 flnr Boalsert, Ie, skiedsrjochter Jan Heida, Minnertsgea en Berltsum

Image

Image

Image

 PC Keninginne 2012 Aukje van Kuiken hinget de medaille om by Louise Krol foar de 2e priis yn it puntenklassement skoallefamkes 2012

Image

Image

De tredde priis foar Ie en Minnertsgea

Veel belangstelling op slotavond de Trochsetters
Huldiging in Easterein winnaars dames PC

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/