28 augustus 2005: Jubileumweekend k.v. De Trochsetters groot succes!

Het jubileumfeest begon op donderdag 25 augustus 2005 met een voetbalwedstrijd tussen het vlaggenschip van V.V. Oostergo en Oud-Heerenveen. Oud-Heerenveen, met ondermeer Maarten de Jong, Jan de Jonge, Heerenveen-trainer Gertjan Verbeek en Jeffrey Talan in de gelederen was het voetballen nog niet verleerd. Het publiek kon genieten van vloeiende combinaties en prachtige schijnbewegingen. Heerenveen was in de eerste helft dan ook de betere ploeg, maar helaas geen doelpunten. Die kwamen in de tweede helft, waarin Oostergo het meeste balbezit had. Door een benutte penalty van Jan de Jonge kwam Heerenveen op voorsprong. In de blessuretijd joeg Romke Nutma de verdiende gelijkmaker tegen de touwen. Een prachtige voetbalwedstrijd, welke vooraf werd gegaan met 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden van oud-voorzitter van V.V. Oostergo, dhr. Bote Mossel, met het publiek als grote winnaar. Vrijdag 26 augustus 2005 stond de jubileumpartij voor de jeugdige kaatstalenten van Ee op het programma. De trainingen van Baukje Dijkman en Douwe de Jong blijken hun vruchten af te werpen, zo kon deze middag worden aanschouwd. Rondom de kaatslijnen wordt al gesproken over “in moai Freule-partoerke” en “dat famke hat in hiel moaie opslach”!! 12 kaatsers en kaatsters hadden zich aangemeld voor deze partij. Na de loting bleek dat er 6 parturen moesten strijden voor de hoogste eer in een winnaarsronde en een verliezersronde. In de winnaarsronde hadden Hedzer Hoekstra en Manuela Hoiting weinig in te brengen tegen Alexander Zuidersma en Tsjisse Arjen de Vries. Geen schande overigens, want Alexander geldt voor Jister begrippen als een groot talent. Lars de Jong en Anna Eelkje de Jong hadden een staand nummer, zodat zij het in de finale op mochten nemen tegen Alexander en Tsjisse Arjen. Het werd een prachtige finale waarbij Lars en Anna Eelkje een 3-1 achterstand keurig wisten om te buigen in een 4-3 voorsprong. Op dat moment liet Alexander zijn kaats-kunnen zien door het 4de en het 5de eerst binnen te halen. Ook het laatste eerst ging naar Alexander en Tsjisse Arjen, zodat zij geheel terecht de eerste prijs hadden gewonnen.

Image
Image
Image
De afvalronde werd een prooi voor het partuur van Jelmer Hoekstra en Grietine Krol. In de finale moesten zij het opnemen tegen Danny Hoiting en Krista Hoekstra. Ook al dook Krista op bijna alle ballen, het mocht niet baten. Jelmer en Grietine bleken te sterk, uitslag 5-2 6-2.

Image
Image
De prijsuitreiking, die in de feesttent werd gehouden, werd voorafgegaan door een speech van KNKB voorzitter dhr. Piersma. Dhr. Piersma stond stil bij de behaalde successen van de k.v. De Trochsetters. Hij noemde dit een stimulans voor de rest van de vereniging. Hoe roemde hij de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat dit 100-jarig jubileum werd gehaald. Tenslotte werd aan de voorzitter van de kaatsvereniging de jubileumvlag aangeboden.

Image
Na deze prachtige woorden van de voorzitter van de KNKB, was het woord aan vice-voorzitter Douwe de Jong om de prijzen voor de jeugd uit te reiken. Deze prijzen bestonden uit zilveren kettingen met of een telegraaf of een kaatsballetje of een handschoen. Prachtige prijzen, waar de prijswinnaars erg gelukkig mee waren. Na afloop zorgde onze bekende dj Renze de Jong met zijn bekende repertoire voor een paar uurtjes gezelligheid in de tent.

Image
Image
Image
Image
Op zaterdag 27 augustus 2005 was het de beurt aan de senioren kaatsers en kaatsters van k.v. De Trochsetters. Alle leden en oud-leden waren via een advertentie in de krant uitgenodigd deel te nemen aan deze jubileumpartij. Dat dit niet aan dovemansoren was gericht, bleek uit de 81 personen die zich hadden aangemeld. Het bestuur had besloten om in 4 categorieen te gaan kaatsen.

De jubileumvlag gekregen van de voorzitter van de KNKB hing deze dag voor het eerst in top.

Image
Dames van toen
In 1978 is men in Ee begonnen met een aparte damescategorie. De jeugdige dames van toen besloten 27 jaar na dato de handschoen weer uit het ledervet te halen en de kaatsarena wederom te betreden. Ook al wist men dat men “in wike ut de lyken wienen”, toch hadden 18 dames zich aangemeld. Onder grote publieke belangstelling werden hier de partijen verkaatst. Ook al waren de geslagen ballen iets korter van afstand dan voorheen, het fanatisme was er niet minder om. Er werd gedoken op ballen, �gehuft� op ballen en hier en daar gefoeterd op zichzelf.

Met zes parturen werd er gekaatst in een winnaarsronde en een verliezersronde. De deelnemende parturen waren de volgende:

Richtsje Borger - Krol
Fokje Dijkstra - Schreiber
Nellie Hoekstra - Keizer

Ebelien Noordhuis - De Jong
Rennie Miedema - Reitsma
Hennie Tanja - Huisjes

Maaike Dijkstra - De Jong
Anna Idsardi - De Bruin
Annelies Meirink - Elverink

Aaltje Sipma - Minnema
Anneke Braaksma - Walda
Wypkje Dijk

Ytje de Vries - Heeringa
Willy de Jong - Fennema
Sietske de Jong - Kooistra

Ytsje Westra - Hofstra
Neeltje Zijlstra - de Jong
Sjoke Sijtsma - de Jong

De finale in de winnaarsronde ging tussen de parturen van Aaltje Sipma c.s. en Ytje Westra c.s. Ook dit werd een mooie partij waarbij beide parturen knokten voor elk punt. Uiteindelijk was het toch het partuur van Ytje Westra dat met 5 – 4 en 6 – 2 aan het langste eind trok. De eerste prijs in de verliezersronde was een prooi voor het partuur van Ytje de Vries c.s. De tweede prijs in de verliezersronde was voor Maaike Dijkstra, Anna Idsardi en Annelies
Meirink.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
40-plussers
Bij de 40+ categorie hadden zich illustere namen aangemeld, teweten Ytzen Westra, Jelle Braaksma, Anne Zijlstra en Andries Wouda. Deze kaatskanonnen vochten samen met hun partuurgenoten om de hoogste eer. Het lot had Ytzen Westra aan Andries Wouda gekoppeld, zij werden bijgestaan door de nog altijd even vlugge Renze de Jong. Een droompartuur, waarbij tactisch vernuft, tuk keatsen en de routine hoogtij vierden. Dit partuur wist al haar drie partijen winnend af te sluiten. Andries Wouda die dit jaar zijn afscheidstournee maakte langs de kaatsvelden, had besloten om na deze jubileumpartij de kaatswant in de wilgen te hangen. Dit afscheidsfeest van Andries werd dus bekroond met een krans. De tweede prijs in deze categorie met 16 eersten werd behaald door Andre Visser, Fokke Meirink en Jan Willem Heins. De overige parturen met Jelle Braaksma, Wiebe Knoop en Jan Sipma en het partuur van Sjoerd de Vries, Anne Zijlstra en Diemer Meirink hadden dan geen prijs, maar konden met een voldaan gevoel terugkijken op deze kaatsmiddag. Anne Zijlstra baalde na afloop stevig van zijn teleurstellende prestatie. Gedurende het kaatsseizoen had hij velen male aan de jeugdige kaatsers uitgelegd hoe het spelletje eigenlijk gespeeld moet worden, qua “mei de kop keatse etc.”. Maar het mocht voor hem helaas niet baten deze middag.

Image
Image
Image
Dames
De jeugdige dames mochten een halve competitie kaatsen. 4 parturen hadden zich aangemeld en dat betekende dat de dames driemaal in actie mochten komen. De op voorhand getipte parturen van Aletta Sipma, Rennie Schreiber en Linda de Vries – Wolters en het partuur van Jeannet Sipma – De Jong, Christine Heins en Sun Borger brachten het tot de finale. De finale leek aanvankelijk een walk-over te worden voor het partuur van Aletta Sipma c.s., maar Jeannet, Christine en Sun vochten knap terug. Toch bleek het opslaggeweld van Aletta teveel en wisten zij de eerste prijs te bemachtigen, uitslag 5 – 4 6 – 4.
De mooiste partij deze middag werd verkaatst tussen de parturen van Alie de Bruin – Mossel, Antje Mossel – Van der Wagen en Griet Hoiting en het partuur van Marja Braaksma, Adri Grijpstra en Miranda Leystra. Bijna alles kwam aan de hang deze partij, waarbij het partuur van Antje Mossel – Van der Wagen aan het langste eind trok.

Image
Image
Heren senioren
Bij de heren senioren stonden 13 parturen op de lijst. Er werd gekaats met een winnaarsronde en een verliezersronde. Er waren 4 prijzen in de winaarsronde en 3 prijzen in de verliezersronde te behalen, zodat meer dan 50% van de parturen met een prijs huiswaarts kon keren. Ongekende weelde dus.

In de eerste omloop stond er meteen al een serieus treffen op het programma. Hein Eisenga, die al vele kransen tijdens de ledenpartijen heeft gewonnen, moest het samen met zijn maten Marten Jan Borger opnemen tegen Gerard Sipma, Pieter Knoop en Melle Pieter Prins. Geheel onverwacht wisten Gerard Sipma c.s. deze partij vrij makkelijk te winnen met 5-2. In de tweede omloop van de winnaarsronde liet oud-lid Johan Knoop van zich spreken. Hij liet zien dat hij het kaatsen nog niet was verleerd. Jammer genoeg voor hem en zijn maten Marco Kingma en Balling van Kuiken ramde Sas de Braak met alles aan de hang de bal over alles en iedereen heen. In de halve finale tussen Henk Tanja, Jan Dijkstra en Wietse Terpstra en het partuur van Gerard Sipma c.s. namen eerstgenoemden brutaalweg een 4-0 voorsprong. Op dat moment vond Gerard het welletjes, ontdeed zich van zijn trainingsjas, riep enkele oerkreten en won de partij met 5-4 6-4. De andere halve finale ging tussen het partuur van Eelke Idsardi, Sas Maarten de Braak en Johan Meinsma en het partuur van Foppe Marten de Haan, Sietse Wijbenga en Meindert de Jong (zoon van buschauffeur Gerhardus de Jong). Met name Eelke en Sas bleek wederom een dynamisch duo, die erg goed op elkaar is ingespeeld. Aangevuld met de betrouwbare opslag van Johan werd de overwinning in deze partij binnengehaald en daarmee een finaleplek. Een finaleplek waarin men het moest gaan opnemen tegen het partuur van Gerard Sipma, Pieter Knoop en Melle Pieter Prins. Melle Pieter had “het melken” deze middag uitbesteed, zodat hij voor de volle 100% zich kon richten op deze finale. En dit had resultaat. Samen met Gerard en Pieter wist hij de partij met 5-3 te winnen.

De eerste prijs in de verliezersronde was voor Hein Eisenga, Marten Jan Borger en Tjeerd Jan Tanja. Zij wisten in de finale het partuur van Louis Keegstra, Teke Meindersma en Sven de Jong te verslaan. De derde prijs in de verliezersronde was voor good-old Anne Geert Krol, Ronnie de Wit en Aant Pieter Wijnsma.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Onder grote publieke belangstelling werden de prijzen uitgereikt door voorzitster Sieb Vegter. Sieb Vegter stond eerst stil bij enkele hoogtepunten tijdens de afgelopen 100 jaar. De naam van oud-voorzitter Simen de Vries werd meerdere malen genoemd tijdens de speech en hij werd uiteindelijk naar voren geroepen. Het behaagde het bestuur van k.v. De Trochsetters om dhr. Simen de Vries te benoemen tot erelid van de kaatsvereniging. Dit erelidschap had hij ondermeer te danken aan zijn jarenlange voorzitterschap (hij bedacht ondermeer de kleuren van de vereniging en de naam van de vereniging) en aan zijn warme belangstelling voor het kaatsen van groot tot klein.

Toevallig, dat hij die middag samen met onze eerste erelid Sake Pieter Loonstra genoot van het kaatsen.

Image
Een ontroerde De Vries nam een bord met inscriptie in ontvangst samen met een boeket bloemen voor mevrouw De Vries.

Image
Image
Image
Image
Image
De prijzen werden uitgereikt door Douwe de Jong. De prijzen bestonden net als bij de jeugd uit zilveren kettingen met of een telegraaf, of een handschoen, of een kaatsballetje. Prachtige prijzen die horen bij een jubileumpartij. Ook bedankte Douwe de Jong de sponsor van deze partij: Lutine snacks uit Oosternijkerk.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hierna werd Andries Wouda naar voren gehaald. Hij kreeg van zijn kaatsvriend Douwe de Jong een krans omgehangen met het getal 60 daarin verweven. Of deze 60 nu staat voor zijn leeftijd of voor zijn aantal behaalde kransen, feit was dat op deze wijze een punt werd gezet achter een prachtige kaatscarriere.

Image
Image
Image
Image
Ook het bestuur werd niet vergeten dit jubileum. Voor het vele werk wat zij hebben verzet de afgelopen jaren, maar met name in dit jubileumjaar werden zij: Hendrik Roel Woudstra, Eelke Idsardi, Harm Sijtsma, Jan Willem Heins, Douwe de Jong, Sieb Vegter en Jeannet Sipma-de Jong bij monde van Ytzen Westra bedankt voor hun belangenloze inzet. Een prachtig boeket bloemen werd hen overhandigd onder het applaus van de leden.

Image
Image
Image
Het jubileumfeest werd afgesloten met muziek van feestband Lays. Deze band zorgde ervoor dat het tot diep in de nacht gezellig was in de feesttent.

De kaatsvereniging De Trochsetters en voetbalvereniging V.V. Oostergo lieten zien dat door een perfecte samenwerking een klein dorp heel groot kan zijn en dat kv De Trochsetters trots kan zijn op een geslaagd jubileumjaar!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/