Voeg een bericht toe


Jan Postma
Leuk om even in Ie te zijn. Wij woonden er tot 1954. Vader was vroeger de dorpskapper. We wonen inm. al weer 42 jr. in Loenen o/d.Vel.
Groeten aan Fam J. Woudstra op het dorpscafé. En uiteraard aan alle bekenden.
Jan Postma
woensdag 25 oktober 2006 21:45
David Visser
Het einde van de molen van Ee door brand in 1962.

In Oostdongeradeel waren in de 18e eeuw de dorpen Anjum, Ee, Lioessens en Oostrum korenmolens rijk. Anjum bezat nog een houtzaagmolen, evenals het dorp Aalsum, dat er zelfs twee op zijn grondgebied kende.

Van de vroege geschiedenis van de molens weten wij evenals in de andere gemeenten weinig of niets. Nasporingen van Drs. G. Venema te Veenwouden betreffende de molen van Ee brachten aan het licht, dat daar in ieder geval reeds in 1687 een korenmolen heeft gestaan.

De molen van Ee was in 1705 eigendom van Jacob Harmens en zijn vrouw Trijntje Sijbes, die hem in dat jaar voor 1735 goudgulden en 20 stuivers hadden gekocht van Juw Juws en diens echtgenote Janke Annes. Behalve de genoemde koopsom diende Jacob Harmens ook nog een gouden ducaton aan de echtgenote van de verkoper en een halve zilveren ducaton aan diens beide kinderen te schenken. Hij heeft bijna dertig jaar de molen in zijn bezit gehad en in 1734 deed hij hem voor 2000 Caroli guldens over aan de herbergier en bierbrouwer Jan Dirks, die hem ten behoeve van zijn toen nog minderjarige zoon Dirk Jans kocht. Deze overleed reeds in 1747 en zijn weduwe zette de zaak voort tot zij zes jaar later, in 1753, haar man in het graf volgde. De erfgenamen verkochten de molen een jaar na haar dood aan Jetze Jans, zoon van dorpsrechter en schoolmeester Jan Goslings. Hij heeft hem bemaald tot 1777. Johannes Reneman werd de nieuwe eigenaar, maar niet voor lang. In 1780 deed hij het bedrijf over aan Hessel Tamboeser uit Kollum, die molenaar en bakker was. Hij heeft maar weinig plezier van zijn eigendom gehad, want hij stierf al in 1785 en liet zijn bezit na aan zijn kinderen Bote, Jaatje en Wigbolt.

Na hen raken wij het spoor van de molenaars van Ee even bijster, totdat in 1829 uit het volkstellingsregister van Oostdongeradeel opduikt Minne Takes van de Meulen als molenaar van Ee. Hij werd in 1841 opgevolgd door Dirk Gale Johannes Meijer uit Marsum. Na hem vinden wij nog als molenaars vermeld vader en zoon Johannes en Jan Huizinga, die in 1906 hun bezit van de hand deden aan Sake Venema uit Driesum. Deze had voor zijn komst naar Ee op een molen in Giekerk gewerkt en was daar in 1904 gehuwd met S. Sierksma. Zijn zwager Johannes Visser, die hem op de molen van Ee behulpzaam was, nam die in 1928 van hem over. Venema vestigde zich in Veenwouden en Visser bemaalde de molen met zijn zoon Hylke.
woensdag 25 oktober 2006 17:05
iemand ut ie
Directie
dhr. E. Haakma

Locatie
De Skeperij 35
9131 LE
Ee
0519 - 5182

Internet
www.gearing-pcbodongeradeel.nl
school@gearing-pcbodongeradeel.nl
zaterdag 21 oktober 2006 17:37
Jurjen
Ik zoek informatie over de basisschool in Ee.... bijvoorbeeld de naam, straatnaam etc. Waar staat dat?
dinsdag 19 september 2006 15:22
Attie Annema-Mossel en Sietse
Wij zitten met z'n beiden achter de computer en vonden de website van het dorp EE
Leuk om dit als oud-dorpsbewoners eens te bekijken. Wij wonen nu beide in Gytsjerk. Misschien zijn er meer âld-Jisters die dit hebben gezien. Reageer maar eens. Groetjes
donderdag 06 april 2006 16:16
Willy Elshout
Eind januari ben ik i.v.m. mijn nieuwe baan uit Ee verhuisd naar De Bilt. Het is me niet gelukt iedereen die belangrijk voor me geweest is in de ruim 22 jaar dat ik in Ee woonde gedag te zeggen. Bij deze dan maar: hartelijk dank en vriendelijke groet.
Ik houd goede herinneringen aan Ee, en o.a. de omgeving, en de ganzen, en mijn buren, en de wijdsheid, en het land, en het makkelijke verkeer, maar vooral aan de mensen.
Willy Elshout (voorheen Fivershof)
zondag 26 maart 2006 23:15
Dennis Haan
Als oud inwoner van Ee, vindt ik het enorm dat een leefgemeente als Ee een site heeft. Zelf heb ik met mijn ouders en broer op de achterwei gewoond en heb enorm goede herinderingen n deze tijd. ik hoop dat dit voor een ieder zo zal zijn.
maandag 20 februari 2006 12:25
dineke haaima
hallo lieve mensen
die in dorpje ee hebben gewoond en er nog wonen
ik wil jullie hartelijk bedanken
dat ik heel veel reacties
op mijn oproep heb gehad
over de familie haaima en ik weet nu wie mijn opa was
ik kan jullie niet genoeg bedanken
met vriendelijke groet dineke haaima
en ik wil ook die mensen bedanken die deze site hebben gemaakt.
ik kom vaak kijken op deze site .
vrijdag 16 december 2005 19:19
Sietse Witzenburg
Ik las op deze site een stuk genaamd "Ingezonden brief m.b.t. ‘It Braakhok’". Daarin werd een "boerderij Witzenburg" genoemd. Kan iemand mij daar meer vertellen?
vrijdag 18 november 2005 19:53
Ype Terpstra
De reunie was zeer goed.
Veel dank aan de organisatoren.
woensdag 19 oktober 2005 17:25
Klaas Haaijema
Morgen, 15 oktober is het zover.
Na een lange voorbereidingstijd vindt morgen de reunie plaats van de 5e en 6e klassers van de Gereformeerde School Ee, we hebben het over geboortejaar ± 1945.
36 klasgenoten/personen hebben zich opgegeven.
Het speelt zich af in de Iester vanaf 10.30 uur.
Van de toenmalige leerkrachten zijn aanwezig: meester Andela met zijn vrouw en meester Plantinga.
vrijdag 14 oktober 2005 21:19
Bennie Boomsma
Ik ben in 1951 in Ee geboren en in 1964 vertrokken. Een paar jaar eerder is de familie Haaima vertrokken deze hadden een zoon Jappie, is eer iemand die weet waar deze Jappie is gebleven?
Ze woonden naast garage Idzardi
zondag 09 oktober 2005 13:10
ton haaima
Dineke Haaima:
Hier een Haaima uit Zutphen Gelderland:
mijn vader J.Haaima 1918-1996 mijn opa J.Haaima geboren in anjum 94 geworden
ikzelf uit een gezin van 4 geboren in 1948
vrijdag 07 oktober 2005 21:12
klaes sierksma
It soe de muoite leanje om b y de tsjerke jit oan te jaan dat men binnen in great en modern skilderstik fynt fan de midsieuwske missionaris LIUDGER ! Syn famylje kaam út 'e omkriten wei. Gauris siikje toeristen om oantinkens nei dizze ferneamde hillige! Se komme by my oan, sels al út Noarddútslân wei, om der nei te freegjen. 6 belangrike kleasterabtne, 6 biskoppen (ek yn Frankryk) sitte yn de neiteam fan dat folk. De namme fan "Kleasterdoarpen" soe der oan tinke kinne ! Oanbefelle dus om it der by te stten.
woensdag 21 september 2005 17:25
Pieter Hoekstra
It is interesting to find the town of my ancestors.
vrijdag 16 september 2005 13:13
Dineke Haaima
hallo iedereen
leuke site over het dorpje Ee
ik had een vraag aan iedereen die in het dorpje Ee is geboren of heeft gewoond of er nog woond
wie kan mij meer vertellen over de familie Haaima?
ik zou dat zeer op prijs stellen
wie kan mij helpen
alvast bedankt voor het helpen
met vriendelijke groet Dineke Haaima
te Groningen
dinsdag 06 september 2005 13:56
klaes sierksma
Is it Jim bekind ?
Foto fan de Hillige Liudger yn Jim tsjerke yn:
Kirche+Leben (Münster)
7.Augusts 2005 Side 13

It wurdt tiid dat der in plakette op'e toer komt om oan Liudger syn neitins te wurkjen. Wa docht mei ?
dinsdag 23 augustus 2005 11:40
dini craig-brouwer
Hallo in Ee van Canada!
Zou iemand eventjes 'Hello' zeggen tegen mijn tante Anne (van der Meer) en neef Hielke?
Ze wonen op de Greate Loane and ik denk niet dat ze e-mail hebben. Ik hoop dat ze beiden nog goed gezond zijn.
Veel bedankt vooruit.
Dini
vrijdag 15 juli 2005 22:09
e.dasberg
Mijn herinneringen aan EE als onderduiker in de oorlogsjaren zijn vol dankbaarheid.
donderdag 14 juli 2005 11:10
Klaes Sierksma
Ik haw niis Jim ferhaal FAN DE TSJERKE lêzen. O sa moai.
It soe in goed ding wêze as der oan'e tsjerkemuorre in tinkstien(tsje) kaam mei der op te wizen dat it hjir De Kleasterdoarpen binne. En dat Liudger syn foarfaars - de Eadingers - hjir wei kamen.
Wa fan Jimmes pakt dit mei oan ? Monumintensoarch, de gemeente en de tsjerkfâldij hawwe der al tastimming foar jûn.
Lit mar wat fan Jim hearre..
Groetnissen.
donderdag 12 mei 2005 16:47
sarah
Hallo ik ben Sarah van der Heide, ik ben een dochter van jellie en jelle van der heide. Wij hebben van 89 tot rond 94 in Ee gewoond in het huis naast de fietsenwinkel
en gargage van Lubbert.
Vanaf mijn geboorte tot mijn 4de 5de levensverhaal.Samen met 2 broers en 1 zus
Kunnen mensen ons herinneren??
dinsdag 22 maart 2005 22:57
jappie leystra
ik ben jappie en woon in twijzelerheide en mijn pake en beppe hebben in ee gewoond en ze heten gepke en minke leystra nu zou ik willen weten hoe lang de naam leystra bestaat wie kan mij daar bij helpen ik ben een zoon van sietse leystra
maandag 07 februari 2005 23:13
akkelina terpstra (derksen)
laat mij dan maar even een berichtje sturen uit appingedam,wij hebben ook een leuke site.Zo nu en dan kijk ik weer even wat er allemaal gebeurd in het dorpje waar ik ben opgegroeid,leuke site,alleen mis ik wel foto,s.groeten uut grunnen ,moi
vrijdag 04 februari 2005 13:50