Dorpshuis de Jister Ie viert 25 jarig jubileum!

D611395A-2F69-44DB-B704-DF835C2BF79E

Op 30 december 2023 was het 25 jaar geleden dat Dorpshuis de Jister is geopend. Een periode met veel hoogtepunten. Denk onder andere aan de Flaaksfeesten met grote livebands, RientsGratemaop de vrijwilligersavond, playbackshows, de jaarlijkse Koningsdag vieringen, de oudejaarsdagfeesten (met bij het millennium een oudjaarsconference van Taeke van der Meer), een dorpsontbijt bij de opening van het Flaakspad, de drukbezochte toneelstukken van de Fodkoer, de nog steeds goed bezochte bingoavonden, filmpresentaties van ons dorp, de koersbal-, sjoel en sinds kort tafeltenniskampioenschappen, de gymnastiekuitvoeringenen het jubileumfeest op 25 november 2023 van ons 25-jarig bestaan.Prachtige hoogtepunten om op terug te kijken! Dit is alleen maar mogelijk geweest door de inzet van de vele vrijwilligers door de jaren heen en het bezoek van u aan ons mooie dorpshuis.

Hoe is het allemaal begonnen?

Eind 20e eeuw heeft de Vereniging Dorpsbelang Ee een onderzoekscommissie in het leven geroepen met de vraag: onderzoek de haalbaarheid van het realiseren van een dorpshuis voor Ee. Op 6 april 1993 was de eerste samenkomst van de onderzoekscommissie. De onderzoekscommissies heeft o.a. de dorpshuizen van Wierum en Ternaard bezocht om informatie in te winnen. Aan de verenigingen in Ee zijn enquêtes uitgezet met de vraag wat ze nodig hebben, wat ze aan kosten kunnen bijdragen en welke activiteiten er plaatsvinden. Ook aan de inwoners is een enquête uitgezet met de vraag of ze mogelijke activiteiten hierin willen ontplooien, denk aan cursussen of individuele initiatieven.

Voor de zomervakantie 1994 heeft de Vereniging Dorpsbelang Ee een ledenvergadering belegd waar werd gestemd over het al dan niet oprichten van een dorpshuisstichting. Ook is er extra onderzoek verricht naar het definitieve draagvlak van een eventueel dorpshuis. De uitslag was positief waarbij de onderzoekscommissie is overgegaan in de Stichting Dorpshuis Ee.

Het bestuur werd op 17 januari 1995 benoemd en bestond uit de toekomstige gebruikers van het dorpshuis:

Wieger Sikkema, voorzitter namens peuterspeelzaal De Ukkepuk;Berend Schreiber, secretatis, namens zangvereniging de Lofstem;Klaas Mossel, penningmeester, namens activiteitencommissie It Anker;Rindert Haaksma, vice-voorzitter, namens de Gereformeerde Kerk te Ee;Piet Kroon, lid dagelijks bestuur, namens biljartvereniging NjonkenLytsen.

De eerste vergadering van het bestuur Stichting Dorpshuis Ee i.o.vond plaats op 21 februari 1995. Het bestuur had als doel om het bouwen van het dorpshuis te verwezenlijken. Nieuwbouw bleek financieel onhaalbaar te zijn. Er zijn 3 opties onderzocht: Bij de voetbalkantine aanbouwen, het Anker verbouwen of de gymzaal te verbouwen tot een dorpshuis annex sportaccommodatie. Doordat vv Oostergo net was geprivatiseerd en de kantine draaide als een tierelier was voor het aanbouwen bij de voetbalkantine geen commitment. Het Anker verbouwen was financieel niet haalbaar doordat gemeentes geen financieringen voor kerkgebouwen wilden verstrekken. De gemeentelijke subsidie was wel nodig om een dorpshuis te realiseren.

De laatste optie was de gymzaal te verbouwen tot een dorpshuis. De gymzaal lag centraal in het dorp en de gemeente wilde het graag van de hand doen omdat het niet meer aan de eisen voldeed. De belangrijkste redenen om de verbouw te realiseren waren dan ook:

De huidige gebruikers konden gebruik blijven maken van het vernieuwde gebouw;Parkeermogelijkheden waren ruimschoots te creëren;Er was ruimte voor uitbreiding van het gebouw;De bereikbaarheid was goed;Er was een mogelijkheid om een jeugdhonk te maken welke voldeed aan de geluidseisen;De basisscholen van Ee en Engwierum konden weer jaren vooruit voor wat betreft de gymnastieklessen.

Het bestuur heeft de plannen vervolgens doorgezet. Dit moet bloed, zweet en tranen hebben gekost want dit betekende onder andere het binnenhalen van subsidies, het afstemmen met lokale overheden, het opvragen van offertes, het afsluiten van leningen, het aanvragen van vergunningen, afstemmen met het jeugdhonkover het gebruikersrecht en het continue bijstellen van de plannen. Parallel aan de plannen werden o.a. gesprekken met Heineken en Grolsch gevoerd over wie in de toekomst ons van bier mocht voorzien.

In afwachting van het akkoord van de gemeente Dongeradeel organiseerde het bestuur acties om geld binnen te halen voor de financiering. Zo werdvoor de wintermaanden januari, februari en maart een vergunning aangevraagd voor een standplaats op het ijsom op 'it Stienfek koek en zopie te verkopen. Een succes aangezien de winter van 1997 ons veel ijs bracht(de laatste Elfstedentocht werd gereden).

Op 21 april 1997 ontving het bestuur groen licht van de gemeente Dongeradeel met een overdracht van de grond en accommodatievan het gymlokaal van 1 gulden en een toezegging van een subsidie van 277.000 gulden.De begrote kosten waren 680.000 gulden. Deze toezegging hielp om ook andere subsidieverstrekkers over te halen om de verbouwte subsidiëren.

Nadat ook het overige deel van de financiering binnen was kon de verbouw beginnen. Destijds had Ee e.o. 3 grote timmerbedrijven die deze klus wilden aangaan, namelijk Bouwbedrijf Ferwerda, Bouwbedrijf Visser en Bouwbedrijf de Graaf. Na verloting bij de notaris was Timmerbedrijf Visser de gelukkige en kon worden begonnenmet het realiseren van het Dorpshuis.

Het dorpshuis was er niet gekomen zonder de inzet van het bestuur en alle vrijwilligers die met de realisatie van het dorpshuis hebben geholpen. Op 30 december 1998 werd het dorpshuis De Jister officieel geopend!Het bestuur van destijds bestond uit W. Sikkema, R. Haaksma, B. Schreiber, S. Hoekstra-Bandstra, G. Kooistra, J. Wolters-Wouda en S. Eisenga-Meindertsma.

Anno 2024 zijn wij als bestuur zeer blij met de drukbezochte activiteiten en de wil van een ieder om ons al vrijwilliger hierbij te helpen. Ook zijn weblij met onze vaste gebruikers de basisscholen van Ie en Ingwierrum, Jeugdhonk 't Skulplak, vv Oostergo, Oer 't Net en WezFluch.

We kijken uit naar de komende periode waarin we weer veel activiteiten in de planning hebben. U heeft de flyer weer in de brievenbus gekregen. We zijn dit jaar begonnen met de nieuwjaarsborrel op 1 januari met als thema 'a Touch of Glitter'!

Wij zien u graag terug in het dorpshuis om nieuwe herinneringen met elkaar te maken!

Op naar het 50 jarig jubileum!

Namens het bestuur,

Sjoerd Zijlstra

Koersbaltoernooi
Uitnodiging! 25 jaar Jister

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/