Privacy Policy


Kaatsvereniging K.V. De Trochsetters (hierna te noemen: K.V. De Trochsetters ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.V. de Trochsetters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.V. De Trochsetters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende K.V. De Trochsetters persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door K.V. De Trochsetters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan K.V. De Trochsetters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door K.V. De Trochsetters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

K.V. De Trochsetters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens K.V. De Trochsetters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Behaalde successen


1949 3e prijs Jongensbond CFK K. Sonnema, M. Sijtsma, C. Krol
1982 4e prijs Jongensbond CFK Jan Frans Krol, Anne Geert Krol, Renze de Jong
19846e prijs JongensbondCFKPier Reitsma, Johan Knoop, Anne Geert Krol
19894e prijs JongensbondCFKWillem Mossel, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19905e prijs JongensbondCFKGerard Sipma, Durk Tuinenga, Klaas Sipma
19902e prijs DamesbondCFKRennie Reitsma, Lieuwkje Wiersma, Anyt Swart
19922e prijs SchooljongensbondKNKBAletta Sipma, Gerlof Leystra, Jacob de Jong
19963e prijs NK JuniorenKNKBKees Tanja, Gerard Sipma, Klaas Sipma
19964e prijs NK DamesKNKBAletta Sipma, Marianne Tuinenga, Anneke Tuinenga
20012e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20021e prijs NK SchoolmeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20033e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20031e prijs Ald Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20041e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2005 2e prijs NK MeisjesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20053e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Aletta Sipma, Aukje van Kuiken
20051e prijs Revanche Als Meiers partijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20063e prijs DamesbondKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20061e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20062e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20071e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20073e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20083e prijs Dames PCKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20093e prijs NK DamesKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20101e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20102e prijs NK Pupillen meisjesKNKBTessa Hoekstra, Nynke Zijlstra, Louise Krol
20101e prijs Jong FammenpartijKNKBKlaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2010Winnaar Dames PCKNKBSjoukje Visser (samen met Maaike Wind en Afke Hijlkema)
2010Behalen klavertje 4KNKBSjoukje Visser
20111e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
20122e prijs NK DamesKNKBFroukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken
2012Winnaar Dames PCKNKBAukje van Kuiken (samen met Marije Hiemstra en Imke van der Leest)
2012De 4 wimpels (klaverke 4)KNKB Aukje van Kuiken
2012Koningin Dames PC KNKB Aukje van Kuiken
Lees Meer

Historische momenten


Sinds een aantal jaren lopen de kaatsers en kaatsters van kv De Trochsetters er keurig verzorgd bij tijdens de wedstrijden, waarbij Ee wordt vertegenwoordigd. Deze tenues zijn aangeboden door bouwbedrijf GEVEKE uit Heerenveen.

De drie succesvolle meiden, Klaske, Sjoukje en Aukje, hebben een partuursponsor aan zich weten te binden in de vorm van Eneco Energie. Eneco sponsort de meiden d.m.v. trainingspakken, poloshirts en windjacken.

Tijdens de loting van de PC 2004 was Sjoukje Visser te gast in de Bogt fan Gune. Sjoukje had haar geplaatst via een klassement voor een bijzondere wedstrijd op het Sjukelân. Een kaatswedstrijd om zilveren en gouden klokjes. Sjoukje won het zilver. Tijdens een live-uitzending op de radio mocht Sjoukje onder meer vertellen over haar grote idool: Folkert van der Wei.

In 2003 presteerden Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken bijna het onmogelijke door als eerstejaars meisjes de Ald Meierspartij (de vrouwelijke tegenhanger van De Freule) te winnen. Een prestatie van formaat wat voor de meiden een prachtig horloge opleverde. Ook mochten de meiden de wisselprijs, een prachtige Sulveren Pong in ontvangst nemen en een jaar laten pronken op de schoorsteenmantels van de verschillende huiskamers.

In 2004 waren Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken wederom succesvol. Ditmaal wisten ze beslag te leggen op de eerste prijs van het Nederlands Kampioensschap voor Meisjes in Tzummarum. De weg naar de finale ging via Leeuwarden, Easterein, Pingjum en Oude Biltzijl. In de finale troffen ze het favoriete partuur van Bolsward (Feikje Bouwhuis, Afke Walstra en Fenna Zeinstra). Het werd een bloedstollende finale met alles aan de hang. Het laatste eerst zag er als volgt uit:

0 - 0 kaats van Klaske haar opslag
0 - 2 Fenna boven
0 - 4 Aukje voor
0 - 4 kaats van Aukje haar opslag
2 - 4 passeren van de eerste kaats door Sjoukje
2 - 6 zitbal van Fenna
4 - 6 buiten van Fenna
6 - 6 Aukje boven

Met alles aan de hang, was het de taak voor Fenna om de bal binnen de lijnen te brengen. Helaas voor haar sloeg ze de bal meters voor. Prachtig voor Klaske, Sjoukje en Aukje. Na het winnen van het NK Schoolmeisjes in Dokkum, was ook het winnen van het NK Meisjes een feit.

Na de ontvangst van de kransen, makkumer aardewerk, medailles en de vele felicitaties toog het drietal naar Ee. Daar werden de meiden in dorpshuis De Jister opgewacht door vele leden van k.v. De Trochsetters. Na de huldiging en de prachtige woorden van interim-voorzitter Melle Pieter Prins toosten de meiden samen met coach Klaas Sipma op een prachtige kaatsdag!

Meisjes Ee winnen afdelingscompetitie! Op federatieniveau timmeren de meiden van Ee ook behoorlijk aan de weg. Dit blijkt uit het prachtige resultaat dat Richtsje Eisenga, Christine Heins en Nynke Woudwijk behaalden tijdens de afdelingscompetitie 2004 voor meisje 14 - 16 jaar. Op door-de-weekse avonden gingen Richtsje, Christine en Nynke vol zelfvertrouwen de kaatsvelden in Dongeradeel af. Ook al was de tegenstand groot, de meiden wisten toch vol overtuiging de eerste prijs van de afdelingscompetie binnen te halen. Parturen als Niawier, Ternaard, Holwerd en Morra-Lioessens kwamen er niet aan te pas tegen dit super-trio. Proficiaat dames, we zijn trots op jullie!

Lees Meer

Historie


Het onderstaande over de historie van de kaatsvereniging van k.v. "De Trochsetters" is geschreven door mede-oprichter en kaatsliefhebber Siemen de Vries. Heel nieuwsgierig om te lezen is het ontstaan van de naam van de kaatsvereniging.

Overlevering van mijn vader J.M de Vries geb 1894.

Rond de jaarwisseling van 1900 kwam er een boer, Lettinga genaamd, uit de "Bildthoek" op de boerderij wonen, waar nu camping "Lyts Humalda" is. Deze Lettinga heeft volgens mijn vader het kaatsen in Ee gebracht, met hulp van een meester van de staatsschool (nu woningen tegen over de bakkerij van J. Bekker). De kinderen van de staatsschool gingen met hun meester bij dhr. Lettinga kaatsen, en omdat mijn vader bevriend was met kinderen van de staatsschool (ging zelf naar de hervormde school), mocht hij ook meedoen. Toen ze van school waren ,gingen ze door met kaatsen bij boer Lettinga. Of er toen al een kaatsvereniging was weet ik niet. Wel gingen sommigen toen naar andere plaatsen te kaatsen, zoals E. Couperus( oud postkantoorhouder) en Marten Boersma. Volgens mijn vader was het kaatsen altijd groeien, bloeien en vergaan.

Mijn herinneringen beginnen toen ik een schooljongen was. Meester de Jong leerde ons het kaatsen. In de oorlog 1940 – 1945 kaatsten de "onderduikers" bij ons in de weilanden (ik woonde tussen Ee en Oostrum op `t Heeg). Als namen kan ik mij o.a. herinneren: Gosse Ferwerda, Hendrik Ferwerda, Klaas Sipma, Wijtse Plantinga, Jan Bekker, Jaap de Jong en Bouke Walda. Na de oorlog bloeide de vereniging weer op en werd er veel gekaatst, ook in competitieverband, en de ledenpartijen waren in een A/B klasse. De voorzitter was toen R. Postma (kapper in Ee), die volgens Jaap de Jong (slager) nog beter kon praten dan kaatsen. Volgens Jaap de Jong kwamen ze een keer op de bondspartij om te kaatsen, toen bleek dat ze niet op de lijst stonden (vergeten op te geven), maar Postma praatte net zolang dat ze mee mochten doen.

Ik (was toen ongeveer 16 jaar) kan mij ook nog herinneren dat er door de kaatsvereniging een feest werd gegeven in de garage van Van der Heide, met medewerking van een mandolineclub uit Dokkum.

De jaarvergadering werd gehouden in het gebouw van de hervormde kerk (naast de pastorie). Als bestuursleden weet ik nog: R. Postma, S. Visser, Kees Tanja en F. Plantinga. Kaatsers uit de tijd 1945 -1950 waren o.a Jan Tanje (heeft ook op de PC gekaatst), Pieter de Haan (snelle opslag), Cor Hoekstra, Folkert Plantinga, E.Couperus, Lieuwe Merkus (kon volgens zijn eigen zeggen alleen maar opslaan, en als er een kaats was ging hij naast het perk op zijn klompen zitten), S. Visser, K. Tanja, S.de Vries (oom van de schrijver), J.M. de Vries (vader van de schrijver), Th. Bolhuis (melkboer in Engwierum) en Marten Boersma (heeft geloof ik wel tot zijn 75ste gekaatst).

Na de oorlog (1945) werd er op een laaggelegen gedeelte van de oude zeedijk, naast de voormalige melkfabriek, een gedeelte door de kaatsers geëgaliseerd , om met meer plezier te kunnen kaatsen. De toenmalige directeur dhr.Bakker was ook een groot kaatsliefhebber, de kaatsattributen lagen ook bij hem thuis. Grotere partijen werden gespeeld op het weiland van K.A. de Boer (nu Braaksma) tussen de boerderij en garage van der Heide (diepe greppels en soms veel "stront"). Toen Postma uit Ee vertrok (ongeveer 1950) ging de kaatsvereniging vlug achteruit. Er werd niet veel meer gekaatst. Één of twee keer per jaar een ledenpartij. Er waren volgens mij ook maar 2 bestuursleden, S. Visser en K. Tanje. In 1957 heb ik met o.a. C. Krol, G. Dijkstra, Joh. Reitsma en W. Terpstra de kaatsvereniging weer "groeiend" gemaakt. Toen zijn wij ook weer begonnen met competitiekaatsen bij de melkfabriek. Omdat wij toen nog geen grote vereniging waren, leden kaatsten wij met de kaatsvereniging van Driesum. Wij leden kaatsten meestal op de "kamp"van H. Smedema (achter de voormalige kleuterschool). Daar zaten geen greppels in. Toen wij een sportterrein in Ee kregen, ging de vereniging steeds groeien. Wanneer er jeugd stond te kijken, spoorden wij ze aan om mee te doen. In 1958 heb ik de voorzitterfunctie overgenomen van S. Visser. Toen is de vereniging ook weer lid geworden van een kaatsbond, CFK. Er waren geen notulen of iets dergelijks van de voorgaande jaren aanwezig. Volgens de toenmalige voorzitter waren die door de muizen opgevreten. Omdat er maar f 2,50 in de kas was, hebben leden bij W. Terpstra bieten uitgedund (op ienen zette). Zo konden wij wat nieuw materiaal kopen. Omdat wij weer lid werden van de bond, moest de vereniging ook een naam hebben. Omdat het kaatsen in Ee al verschillende keren groeien, bloeien en vergaan was overkomen, heb ik voorgesteld de vereniging "de Trochsetters" te noemen, en die naam ook eer aan te doen (gelukkig tot heden gelukt). Van 1958-1975 ben ik met veel plezier voorzitter geweest en heb ik de vereniging zien groeien. Wij hadden even geen sponsors. Van het inleggeld bij ledenpartijen moesten prijzen gekocht worden. Ik deed het meestal bij K. Scherjon. Om drie gelijke prijzen te krijgen was soms een heel probleem. Later zijn wij overgegaan op waardebonnen bij Scherjon. Volgens erelid S. Loonstra waren mijn laatste woorden als scheidend voorzitter:

"de keatsclub bloeit no, en no moatte jimme trochsette"

Het was groeien, het is bloeien, vergaan mag niet komen.

Lees Meer

Algemene informatie


Aanvang kaatsseizoen

Voor de senioren gaat het kaatsseizoen weer van start met een dorpswedstrijd op 30 april, tenzij 30 april op een zondag valt, want dan wordt deze partij meestal verkaatst op de zaterdag ervoor. Deze partij wordt traditioneel gesponsord door de familie A. van Kammen. Leden, maar ook niet-leden die voor 1 januari van dat jaar 12 jaar zijn, mogen hieraan deelnemen. De wedstrijd begint om 13.00 uur. De prijsuitreiking wordt deze dag om 19.30 uur gehouden in dorpshuis de Jister.

Competitiekaatsen senioren

Het competitiekaatsen voor de senioren gaat dit jaar van start op woensdag 1 mei . Alle leden kunnen hieraan deelnemen. Het competitiekaatsen begint om 19.30 uur. Op de dag van de PC wordt niet competitie gekaatst. Na de PC begint het competitiekaatsen om 19.00 uur. Bij voldoende deelname wordt er bij de heren en dames gekaatst in een A en B Klasse. De kosten zijn € 5.00 per jaar.Elke woensdagavond zijn er punten te verdienen. Het aantal behaalde eersten wordt opgeschreven. Bij een gewonnen wedstrijd worden er 7 punten genoteerd. Aan het eind van het seizoen worden de punten opgeteld en komen er 3 winnaars naar voren. De prijzen van het competitiekaatsen worden uitgereikt tijdens het slotfeest in oktober/november. De eerste prijswinnaars krijgen ook nog een wisselbeker. Hier wordt de naam van de winnaar ingegraveerd.De secretaris of iemand speciaal aangesteld als competitiesecretaris verzorgt de puntenlijsten en houdt deze bij.

Opgave ledenwedstrijden, federatiewedstrijden en KNKB wedstrijden

Voor wedstrijden op donderdag kun je je opgeven voor woensdagavond 19.00 uur.
Voor wedstrijden op vrijdag kun je je opgeven voor woensdagavond 21.00 uur.
Voor wedstrijden op zaterdag kun je je opgeven voor vrijdagavond 19.00 uur.

Opgeven kan bij:
Jeugd: Tineke Boomsma - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren: Johannes Wouda - 06-37272525
Senioren: Sietze Wijbenga - 06-20548533

Bij aanvang van de wedstrijd wordt meegedeeld hoe laat en waar de prijsuitreiking zal zijn. Geef u tijdig op om misverstanden te voorkomen.

Opgave federatiewedstrijden

Federatiewedstrijden beginnen altijd om 13.00 uur, tenzij anders vermeld. De opgave voor deelname aan de federatiewedstrijden kan bij de wedstrijdsecretarissen van de betreffende vereniging. Zie hiervoor het programmaboekje of de website;www.federatiedongeradeel.nl. Vanuit de federatie is er een vriendelijk verzoek om tijdens federatiepartijen te kaatsen in een zwarte broek en een wit shirt. Bij de federatie is er een speciale competitie opgestart voor de Heren A+B en de dames. Er wordt dan gekaatst in gesponsorde shirts.

Opgave KNKB wedstrijden

Wil je deelnemen aan KNKB wedstrijden, dan heb je een KNKB ledenpas nodig. Deze kaarten worden verstrekt door de KNKB. Heb je geen pas gekregen en wil je er toch één ontvangen, geef dit dan even door aan de secretaris. De jeugd tot en met 16 jaar heeft met deze kaart gratis toegang bij Nederlandse kampioenschappen en Hoofdklassewedstrijden m.u.v. de P.C. en Freule.

Opgave afdelingswedstrijden

De KNKB en federatie organiseert jaarlijks voor elke categorie afdelingswedstrijden en NK wedstrijden. Opgave moet via het bestuur van K.V. de Trochsetters. Het bestuur bepaalt welke kaatsers de club mogen vertegenwoordigen.

Specifieke bouwvakpartijen

Als de bouwvak zich weer aandient, wordt het 'Kaatstentje' weer opgezet. Specifieke bouwvakpartijen zijn het Pearke keatsen en de Partij Dokkum.Het Pearke keatsen:Dit is een partij waar men met z'n tweeën (een man en een vrouw) strijdt om de prijzen. De vrouw staat in een vak voorin het perk, waar de man niet in mag komen. De vrouw mag wel in het achterste vak van de man komen. Deze partij wordt altijd gehouden op donderdag in de eerste week van de bouwvak. Iedereen mag meedoen, mits er 1 van de twee lid is of in Ee woont/heeft gewoond! De Partij Dokkum:Deze partij wordt meestal gehouden in de tweede bouwvak week. De partij wordt gesponsord door een aantal zakenmannen uit Dokkum. Dit is meestal een van de drukst bezochte wedstrijden van het seizoen. Voor de jeugd wordt deze wedstrijd op de vrijdag ervoor verkaatst. De prijsuitreiking is in het `Tentje` met een gesponsorde barbecue en live muziek. De eerste prijswinnaars krijgen een ritje aangeboden in een koets.

Competitiekaatsen / trainingen jeugd

Dit jaar zijn de trainingen voor de jeugd van woensdag 24 april tot en met dinsdag 17 juli. De trainingen worden ook dit jaar verzorgd door Sip Jaap Bos. De eerste groep traint van 17.00 tot 18.00 uur, de tweede groep van 18.00 tot 19.00 uur. Kinderen die in dit jaar, voor 1 augustus, 6 jaar worden, mogen deelnemen aan de trainingen. De kosten voor de training bedraagt €2,50 per jaar

Contributie en inleg wedstrijden

De contributie voor senioren bedraagt € 20.00 per jaar en voor de junioren is dit € 12.50 per jaar.Voor het competitie kaatsen van de senioren wordt € 5.00 betaald, voor de trainingen/competitie kaatsen van de junioren wordt € 2.50 betaald.Het bankrekeningnummer van KV 'De Trochsetters' is 3461.32.045. Via de penningmeester kunt u een formulier voor de automatische incasso aanvragen. De inleg bij elke wedstrijdVoor senioren is dit € 3.00 bij een ledenpartij (tijdens de bouwvakpartijen is dit € 4.00) en € 3.50 (€ 4.00 bij de Heren) bij een federatiepartij.Voor junioren is dit € 2.00 bij een ledenpartij en € 2.50 bij een federatiepartij.

Vakantieleden

Het is toegestaan, dat niet-leden tijdens de vakantiepartijen in de bouwvak meekaatsen. Deze vakantieleden betalen per vakantiewedstrijd € 1.00 meer inleg, dit wordt dan € 5.00 per wedstrijd.

Lidmaatschap opzeggen

Men dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 januari schriftelijk op te zeggen.

Jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zo willen wij als vereniging kijken naar de jeugd. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om de jeugd bij het kaatsen te betrekken.Er worden verschillende kaatswedstrijden georganiseerd. Ledenwedstrijden, federatiewedstrijden, maar de jeugd kan ook meedoen aan de KNKB wedstrijden. Door onze vereniging worden ongeveer 6 wedstrijden georganiseerd. In 2005 hebben we besloten om de jeugd ook te laten kaatsen op de traditionele Partij Dokkum. De winnaars worden verblijd met een ritje in de koets door het dorp. De federatie organiseert ook een aantal wedstrijden voor alle jeugdcategorieën. De wedstrijdlijst vind je op deze site of in het programmaboekje.

Lees Meer

Contact


Redactie

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website? Of heeft u nieuws voor in het Jister Nijs (de dorpskrant)?

Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dorpsbelang

Hebt u een vraag aan de Vereniging Dorpsbelang Ee? Staat uw club of vereniging niet op de website? Of wilt u als bedrijf adverteren op de website?

U kunt daarvoor een e-mail sturen naar het volgende adres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Vereniging Dorpsbelang Ee


De vereniging van dorpsbelang in Ee is opgericht in 1947 en heeft na al die jaren nog steeds tot doel om de belangen van de inwoners onder de aandacht te brengen bij overheden, politiek en andere maatschappelijke organisaties, die beslissingen nemen over ons dorp en omgeving.

Het bestuur probeert zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het steeds maar groeiende aantal activiteiten. Vanuit de overheid wordt er, als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen, een steeds belangrijkere rol naar de verenigingen geschoven, om op deze wijze invulling te kunnen geven aan de uitvoering van het door hen gekozen beleid. Ons antwoord op deze ontwikkeling is simpel maar effectief: Mei elkoar der tsjinoan, Ie praat net oer krimp en Ie jouwt gjin krimp.

Je kunt op twee manieren te werk gaan: "in pear minsken, dy't in protte dogge, …. as in protte minsken dy't allegear in bytsje dogge". Wij als bestuur gaan voor optie twee.

Na een aantal jaren begint deze, door ons bewust gekozen, werkwijze positieve resultaten op te leveren. Hierbij is de nieuwe opzet van onze dorpskrant, it Iester Nijs i.s.m. de website een prachtig voorbeeld. Een groep enthousiaste inwoners zorgt d.m.v. de dorpskrant (4x per jaar) en via de website, voor de actuele informatie die nodig is voor de leefbaarheid in Ee.

Het bestuur probeert al deze activiteiten, in goed overleg op elkaar af te stemmen, van de aankomst van de Goedheiligman tot het dorpsfeest eens in de 3 jaar.

Samen leven in een dorp, waarbij het voor jong en oud 'noflik wenjen' is, dat is de taak en uitdaging voor het bestuur, bestaande uit:

 • Jack Hoekstra, (voorzitter) - aftredend 2022
 • Vacature, (secretaris) - aftredend 2025
 • Dirkje Nynke Tibma, (penningmeester) - aftredend 2021
 • Marten Jan Borger (lid) - aftredend 2024
 • Els Duurken, (lid) - aftredend 2023

"IE, LYTS IS US NAMME, MAR GRUT US DIEDEN"

Heeft u verder nog vragen? Stuur gerust een e-mailtje naar ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschapsformulier

Lees Meer

Dorpsimpressies


Video

Onderstaande video is een promotie voor het DOM-project. De Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) was een iniatief om met steun van de gemeente en provincie de openbare ruimte en de aanzichten van karakteristieke panden in het dorp op te knappen. Het DOM-project is inmiddels succesvol afgerond, maar het filmpje geeft nog steeds een mooi beeld van het vlasdorp Ee.


Foto's (cultuur)

Onderstaande foto's geven een mooie cultuurimpressie van het vlasdorp Ee.

Foto's (natuur)

Onderstaande foto's geven een mooie natuurimpressie van (rondom) het vlasdorp Ee.

Lees Meer

Historisch voetpad


Een voorbeeld van een wandelroute die vlakbij Ee haar oorsprong heeft is Wandelroute 41 'Tibma – Peasens'. U begint uw route in Tibma, de enige nederzetting in Oostdongeradeel die in de oudste Fuldalijst uit de tweede helft van de 8ste eeuw wordt vermeld onder de naam 'Tippencheim'. Op de grote terp van Tibma heeft ooit een grote stins gestaan: Hobbemasathe, de fundamenten van dit bouwwerk zijn nog aanwezig.

Onder Napoleon nam Willem Alberts, gardenier, landbouwer en koemelker geboren in Tibma, als eerste de naam van zijn dorp aan als familienaam. De eerste Tibma werd zelf slechts 21 jaar, maar de naam leefde voort, zij het niet wijdverspreid. Bij de volkstelling in 1947 telde Nederland nog 3 personen met de naam Tibma.

Uitzonderlijk in noordelijk Oostergo is dat deze nederzetting niet is uitgegroeid tot een kerkdorp. De inwoners kerkten in Ee, op ongeveer een kilometer afstand. Oude kerkepaden herinneren aan deze zondagwandeling.

Wanneer u uw wandeling voortzet, ziet u op de kruising van Hoitensreed en de Hoarnereed aan uw rechterhand een eendenkooi. Deze behoort tot de Van Asperen Einekoaien die nu in eigendom zijn van It Fryske Gea. Oorspronkelijk werden deze eendenkooien (even noordelijker ligt er nog een), gebruikt om eenden voor de consumptie te vangen. Tegenwoordig zijn de Van Asperen Einekoaien rustpunten voor de blauwe reiger, buizerd, boomvalk, ransuil en tuinfluiter. U vervolgt uw route over de Hoarnereed en even verderop komt u dan over de Zuider Ee, evenals de Peasens een oude slenk in het voormalige kweldergebied. Over het water komt u op de Weardwei, die overgaat in de Kleasterwei. Beide namen herinneren aan het premonstratenzer vrouwenklooster Templum Domini (tempel van de Heer) of Silva St. Mariae (woud van de Heilige Maria) dat in het dagelijkse gebruik Weert werd genoemd. Weert komt al voor in de vitae van Siardus die in 1194 tot vijfde abt van het klooster Mariëngaarde in Hallum werd verkozen. In 1511 bezaten de nonnen 34 'beestengras' buitendijks en 300 pondemaat (1 pondemaat is ongeveer 36,75 are) onder de dorpen in de Dongeradelen. Daarnaast had het klooster bezittingen in Niawier, Metslawier, Paesens, Morra, Anjum, Jouswier en Nes.

In 1569 ging het klooster in vlammen op bij een inval van de Watergeuzen (die regelmatig in de Dongeradelen aan land kwamen). Volgens grietman Rinthje van Aytta kwamen de Geuzen op 20 augustus 1569 aan in de Scholback (tegenwoordig Friese Gat). Ze plunderden het klooster, waarbij ze al het tilbare meenamen, waaronder de lakens waarop in zwart garen de namen van de nonnen was gestikt. Eén van deze lakens werd door een Spaanse spion gekocht en naar Groningen gebracht om als bewijs tegen de Geuzen te kunnen worden gebruikt. 1580 luidde het definitieve einde van het klooster in.

Via Morra en haar tweelingdorp Lioessens eindigt uw route bij De Peasens, tegenwoordig een klein riviertje. Deze loopt van Dokkum naar het dorp Peasens, bij de zeedijk. In de middeleeuwen waterde een groot gedeelte van het gebied ten noorden van Dokkum op dit riviertje af. De Paesens is een kronkelend watertje, gevormd door het afvoeren van water naar de Waddenzee en het binnendringen van de zee ver het land in. Rondom de waterloop ontstonden oeverwalcomplexen, die nog steeds prachtig te zien zijn. Volgens de 17de eeuwse cartograaf Schotanus 'plag de mond van de Paesens eertijds zo wijd en diep te zijn, dat men met carvielen en de andere grote schepen tot Lioessens kon invaren'. De 'monding' van het riviertje vormde een aantrekkelijke locatie, al lag Paesens na de aanleg van een eerste dijk van Holwerd, langs Nes, Niawier en Lioessens tot Oostmahorn, nog buitendijks. Bij elk getij slibde er uitstekende bouwgrond aan. Om de steeds terugkerende overstromingen de kop te bieden, werd een tweede dijk aangelegd en kreeg De Paesens zelfs een sluis. Deze heeft twee eeuwen dienst gedaan tot 1449. Het meeste water stroomde toen al via het Bornwerderzijl of via Ezumazijl naar buiten. Drie sluizen was te duur om te onderhouden. De Paesens slibde dicht.

Voor meer informatie over dit historische voetpad (en deze in de omgeving), klik hier.

Lees Meer

Kerk: Eben Haezerkerk


Aan de Stienfeksterwei staat de Eben Haezerkerk. Het huidige kerkgebouw heeft hier niet altijd gestaan. Op dezelfde plaats werd in 1891 een eenvoudig kerkje gebouwd omdat de Dolerenden zich afscheiden van de Hervormde Kerk. Naast de kerk werd een pastorie gebouwd en de eerste predikant was Ds.Koopmans. Het oude kerkje is nog een keer verlengd met 6 meter, zodat er 7 banken bij konden komen.

De gemeente maakte een stormachtige groei mee en daardoor werd de oude kerk afgebroken en verscheen er op dezelfde plaats het huidige kerkgebouw. De begroting voor deze kerk was f 24.450. Op 14 augustus 1919 werd het besluit genomen om een gedenksteen te plaatsen in de voorgevel met het opschrift: Ebenhaezer 1 Samuel 7:11 (Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen).

Het oude orgel was in 1912 verkocht aan het dorp Broek onder Akkerwoude. In het huidige kerkgebouw werd een Van Dam orgel geplaatst. De inrichting is vrij sober. De preekstoel werd in een soort nis gebouwd en het interieur bestond uit houten banken en een kraker. De kerkbanken zijn in 1979 vervangen door hardhouten banken. De banken van de kraker bleven in tact.

Boven de ingang is een raam in de vorm van een Davidster geplaatst. Dit raam is waarschijnlijk uniek in Nederland. De gebrandschilderde ramen zijn in Gotische Stijl.

In 1940 wordt er naast de oude pastorie een nieuwe pastorie gebouwd voor f 7.777. De oude pastorie wordt gebruikt voor kerkelijke vergaderingen en jeugdwerk. De oude pastorie is later vervangen door een nieuw gebouw: Het Anker.

Lees Meer