Clubblad "Meielkoar Ien"


Het clubblad "Meielkoar Ien" verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 425 exemplaren en bereikt alle leden, sponsors en donateurs. D.m.v. de financiële bijdrage die adverteerders dienen te betalen, voor een vermelding in het clubblad, kan dit clubblad kosteloos worden aangeboden.

De inhoud van het clubblad wordt verzorgd door de besturen en commissies binnen de vereniging, door de leiders en de trainers en andere personen die het één en ander te vermelden hebben. De besturen en commissies kunnen de belanghebbenden van de vereniging via het clubblad op de hoogte houden van het wel en wee van de vereniging. De leiders en de trainers gebruiken "Meielkoar Ien" om een verslag te schrijven van de gespeelde wedstrijden in de afgelopen periode. De uitslagen en standen van alle teams van de vereniging worden, naast de vermelding op de website en in de informatiekast, ook in het clubblad vermeld. Het is clubblad is daarom bij uitstek geschikt voor het op de hoogte blijven van de gebeurtenissen binnen de vereniging voor de belanghebbenden die niet altijd aanwezig kunnen zijn op sportpark "De Streng".

De aanlevering van de artikelen die vermeld moeten worden in het clubblad dienen aangeleverd te worden bij de redactie van het clubblad. In elk clubblad is de uiterste inleverdatum van deze artikelen vermeld voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave van het clubblad.

Het clubblad als leidraad

Meielkoar Ien, achttiende jaargang. Het clubblad van de voetbalvereniging Oostergo uit Ee ziet er goed verzorgd uit, en wordt bij een drukkerij gemaakt.

'Hoofdredacteur' Abele Talstra (66) was er vanaf het begin bij betrokken. Het blad is zeer geliefd bij de voetbalconsument in Ee en omgeving, maar tegelijkertijd meldt Anne Attema (redacteur vanaf 1992) dat het steeds weer een uitdaging is om elke twee maanden een clubblad te produceren. "Ik moat somtiden der wol fjouwer kear achteroanbelje, sa fanatyk bin ik dêryn. It krantsje moat wol goed fol en wat om 'e hakken hawwe.'' De late aanlevering van stukjes is iets dat steeds terugkeert. De ene trainer of leider levert het stukje veel eerder in dan de andere. "Al wurdt it mei de e-mails wol makliker'', weet Attema uit ervaring. "Je hawwe der folle minder wurk fan en ik kin de stikjes as it nedich is ek goed op lingte krije. Se hawwe de maten no. Dat makket it foar ús ek folle better te dwaan.''

Oostergo gaat mee in de vaart der voetbalvolkeren. Inmiddels is er ook een clubsite ontwikkeld. Op www.vvoostergo.nl zijn de laatste nieuwtjes over de club te lezen. Daarmee neemt de site ook deels de functie van het clubblad over. Bij Oostergo denkt men meer aan het elkaar versterken, want het e-mailadres van Anne Attema staat ook genoteerd op de site. De site ziet er professioneel uit, in dezelfde geelrode kleuren opgemaakt als het clubblad. Daarmee staat Oostergo model voor veel clubs in Fryslân. De clubbladenmakers hebben misschien iets minder vrijwilligers dan voorheen, maar door de grote mate van automatisering en de mogelijkheid tot e-mailen kan het boekje snel klaar zijn.

Oostergo staat voor een jubileumjaar. De club bestaat dit jaar veertig jaar. Bijna de helft van dat tijdvak heeft de club het tweemaandelijks blad Meielkoar Ien. Het clubblad legde achteraf gezien ook de helft van de historie min of meer vast. Timmerman Abele Talstra was een van de pioniers. Hij verhuisde in 1964 naar Ee. In zijn voormalige woonplaats Anjum was al een voetbalclub actief. Oostergo 2egon net. "En dan dogge je fansels oan alles mei. Dan moatte mei-elkoar de skouders der ûnder. Ik hie wol wat ûnderfining fanút Anjum en dan meitsje je it fjild bytiden klear, je binne somtiden tagelyk sekretaris en ponghâlder. Sa giet it yn it begjin.''

In 1986 kwam het clubblad tot stand. Talstra was er vanaf het begin bij betrokken, maar Sytse Braaksma, gemeentehuisbode, zette het blad op, onder meer met Jappie van der Meulen. Na het plotselinge overlijden van Braaksma nam Talstra het voortouw. Het was eerst een eenmanszaakje, maar omdat de werkzaamheden zich snel uitbreidden kwamen ook Klaas Gelt de Graaf en Piet Fetse Boersma erbij. Later, in 1992, voegde ook Anne Attema zich bij de redactie. Anno 2004 is er nog niet echt sprake van een wisseling van de wacht. Talstra en Attema wilden de fakkel in het jubileumjaar wel overdragen, maar vonden niet voldoende opvolgers, hoewel de redactie wel werd uitgebreid met twee personen: eerste elftalspeler Arjen Hoekstra en Ronnie Talstra, de zoon van Aebele Talstra.

Inmiddels is de oplage gegroeid tot 420 stuks en wordt het blad verspreid onder leden, donateurs en adverteerders. Oostergo heeft gekozen voor een net opgemaakt blad en laat Meielkoar Ien drukken bij drukkerij Sprint van Geert van der Velde uit Dokkum. Dat doen meer clubs uit de noordoostelijke regio van Fryslân. "Dochs fine wy dat it noch better kin'', aldus Attema. "It kin no digitaal en dus skerper. De advertinsjes wurde dan folle moaier.'' Attema ziet als groot voordeel dat de aanlevering vele malen beter is dan in de beginfase. "Je krigen in protte skreaune teksten en dat typte ik dan allegear. Ik wol dêr lykwols net oer seure: je binne no ienris in klubman.'' Attema werd gedurende de afgelopen decennia een van de stuwende krachten achter Meielkoar Ien. Nadat hij reuma kreeg, deed hij aanvankelijk tien jaar niets bij de club. Graag had hij boer willen worden, maar door zijnziekte liep alles anders. "Ik wurkje no foar heale dagen yn it Fiskershúske fan Moddergat. Doch rûnliedings, wurkje yn de bibleteek en doch argyfwurk. Dat is in baan dy't ik mei nocht doch en ek dwaan kin. Doe't se my yn 1976 fregen as lieder, woe ik wol wer wat foar de klub dwaan. Ik bin altyd lieder bleaun fan de F-kes oant it twadde alvetal. No haw ik de B's.'' Leiders móeten stukjes inleveren en Anne Attema is daar consequent in. Bijkomend voordeel is dat Attema wedstrijdsecretaris is. Hij benut de gegevens die hij krijgt van het district Noord voor het clubblad. "Ik fyn dat je de leden op 'e hichte hâlde moatte, oer nije spulrigels en programma's. Dat wurdt yn oare klupblêden wol wat minder dien miskien, mar ik fyn it belangryk. Ik kom as lieder fan de B's wol by klubs dêr't se noch net witte dat je yn de b-kategory fan de B-junioaren gewoan trochwikselje meie mei fiif spilers, krekt lykas by de pupillen. Dan stean sommige frjemd te sjen. Ik haw ús leden yn Meielkoar Ien dêr al op wiisd.''

Kerstbijlage

De kerstbijlage van het clubblad vormt het jaarlijkse hoogtepunt voor Oostergo. De editie behelsde qua tekst 44 pagina's. Daarnaast was er de traditionele puzzel. "Dy hawwe wy der alle kearen yn, want der binne seker in stik as tritich minsken dy't de puzzel ynfolje en ynstjoere. Se kinne in lyts pryske winne.''

Leden van Oostergo kunnen overal ter wereld lid blijven. Zo kregen militairen op St Maarten en Aruba het blad tweemaandelijks toegestuurd. Ook leden die verhuisden voelen nog lang betrokkenheid met Meielkoar Ien. Zo behoort Freark Mossel uit Dronten tot de vaste gastschrijvers. Over de toekomst heeft de redactiecommissie verschillende stevige vergaderingen gehad in de plaatselijke kantine. Op zaterdag 3 januari werd uitgebreid gediscussieerd over de toekomstige lijn. Toch bleef het blad qua inhoud gedurende de afgelopen tien jaar bijna gelijk, weet Talstra. "Earst gong it om in pear siden, mar it boekje waard hieltyd mar tsjûker.''

Bij sommige clubs als Veenwouden en Birdaard wordt het clubblad wekelijks uitgegeven. Bij Birdaard draait Eeltsje Terpstra de clubbladen uit. Diens zoon Willem Terpstra en Gesina Kooistra-Terpstra doen daar veelal het typewerk. Een unieke familiezaak, zo blijkt. Zelfs schoonzoon Riemer Kooistra, momenteel trainer van Broekster Boys, is als Birdaarder ook erg genegen zo nu en dan zijn inbreng in de clubkrant tot uiting te brengen. In de wedstrijdbladen van Birdaard schrijft Kooistra vaak het voorwoord. "We hawwe it der graach foar oer'', merkt de 66-jarige Terpstra op. "En hokker klub hat dat no, elke wike de klubkrante op de matte.'' Zo heeft elke club wel een familie of een aantal redactieleden die zorgdragen voor het maken en het verspreiden van de clubkrant.

KNVB district Noord

Henk Boomsma en Sido Wierenga krijgen namens het KNVB-district Noord vanuit hun functie als clubondersteuners bijna alle clubbladen uit Fryslân onder ogen. Ze lezen de bladen en halen er aardige details uit van clubs. Blijkt uit een clubblad dat er prangende vragen zijn waarbij de clubs hebben geschroomd deze aan het district te vragen, dan worden die behandeld. Zo kan het voorkomen dat er ook vragen bij de competitieleider René Ahlers terechtkomen. "Ik ben altijd genegen om clubs te helpen. Soms reageer ik ook daadwerkelijk naar aanleiding van stukjes in de clubkrant'', aldus Ahlers. Hij vindt het clubblad een goed verlengstuk van de KNVB, zeker waar het de informatievoorziening aangaat.

Bron: Friesch Dagblad. Met dank aan Sybe Joostema voor het ter beschikking stellen van de tekst en Alex Bouma voor het sturen van de foto.

Klik hier voor de redactie van het clubblad.

Lees Meer

AVG Privacy Policy


Voetbalvereniging Oostergo (hierna te noemen: V.V. Oostergo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Oostergo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.V. Oostergo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V .Oostergo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.V. Oostergo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Boeren stypje V.V. Oostergo


Mts van der Beek, Westergeest
Mts C.T. Boersma en S. Boersma-Hiemstra, Ee
R.R. Boersma, Ee
Mts J. Douma, M. Douma-Zijlstra en W. Douma, Ee
Mts K., S. en M. Eisenga, Ee
B. Hansma, Ee
Mts Hoeksma en Wierda, Westergeest
Mts A. Holwerda en A.T. van der Meulen, Ee
Mts Jensma, Engwierum
Mts R.H. Kampen en J. Terpstra, Jouswier
Mts O. Kooistra en J. Kooistra-Elzinga, Westergeest
V.o.f. Kooistra-Mulder, Ee
Mts Kroodsma, Engwierum
S. Meindersma, Ee
E. Meinsma, Ee
T.A. Oosterhof cv bouboer, Engwierum
K. Postmus melkveehouderij, Westergeest
M.P. Prins, Engwierum
Mts W. Sikkema & W. Sikkema, Westergeest
Mts P. en R. Sipma – Timpelsteed, Engwierum
Mts Steeghs, Engwierum
W. Terpstra – Roersma Sate, Ee
D.S. Vries, Engwierum

Lees Meer

Wedstrijdbalsponsors


Onze wedstrijdbalsponsors:

Supportersvereniging Oostergo - Ee
Vriendenclub Oostergo - Ee
Frans Schreiber - Engwierum
Reinder Boersma - Ee
Restaurant Herberg De Pater - Engwierum
Ids Sipkema technische handelsonderneming - Engwierum
Loonbedrijf S. Hoeksma - Westergeest
Sije Heidstra - De Westereen
De Jong grondverzet - Westergeest
Ate Wiersma Hovenier - Oudwoude
Klaas en Anneke van der Wagen - Ee
Allert Pol fysiotherapie - Buitenpost
Theo Rutter bestratingsbedrijf - Buitenpost

Lees Meer

Kledingsponsors


Voor meer informatie, inzake de kledingsponsoring, kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie.

Kledingsponsors V.V. Oostergo

Wijbenga Hoveniers, Ee
Dijkstra Schroot en Metalen - Dokkum
Sport 2000 - Dokkum
Fysiotherapie Allert Pol - Buitenpost

Lees Meer

Reclamebordsponsors


Langs het hoofdveld van de V.V. Oostergo biedt de vereniging organisaties/bedrijven de mogelijkheid tot het plaatsen van reclameborden. D.m.v. deze reclamebordsponsoring kunnen organisaties/bedrijven, via onze vereniging, hun naamsbekendheid in de regio vergroten op een maatschappelijk verantwoorde manier. Samen met de sponsorcommissie wordt door de reclamebordsponsor bepaald welke afmetingen het reclamebord dient te krijgen en waar dit bord langs het voetbalveld geplaatst moet worden. De sponsorcommissie kan, in overleg met de sponsor, zorgdragen voor de gehele gang van zaken, van fabricage tot plaatsing, m.b.t. deze vorm van sponsoring. Hierdoor verliest de sponsor geen kostbare tijd en kan deze tijd benut voor haar primaire bedrijfsactiviteiten.

Voor meer informatie, inzake de reclamebordsponsoring, kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie.

Hoofdsponsor:

Wijvenga Hoveniers

Subsponsor

Dijkstra Schroot & Metalen

Sponsorgroep

Aannemersbedrijf Visser
Mechanisatiebedrijf Veenma
Bouwbedrijf Dijkstra/de Graaf
Van Mossel autolease
Wilman streekwinkel

Reclamebordsponsors

AB vakwerk, Dokkum
Abiant uitzendburo, Surhuisterveen – Veenwouden
Albert Heijn, Dokkum
AllPrint, Dokkum
ASD Automaterialen, Dokkum
Bouwbedrijf D. Adema, Westergeest
Burt Sytsma Photography, Ee
Café Fryslân, Oostrum
P. Hiemstra Schoonmaakbedrijf, Dokkum
Technisch bedrijf van der Veen, Ee
Eetcafé De Boerkes, Ee
De Haan Westerhoff, Drachten
ABD Renaultgarage, Dokkum
Financieel Advieskantoor Corry Alting, Westergeest
De aparte mantsjes, Ee
Bakkerij van der Bijl, Kollum
M.J. Borger Transport, Ee
Auto Dijk, Dokkum
Extenso Assurantiën, Kollum
F. van der Wal Groente en Fruit, Leeuwarden
Foeke Dijkstra ongediertebeheersing, Oudwoude
Foox Groothandel Bergsma, Franeker
Groep Ajax-bord, Ee
Groep Feijenoord bord, Westergeest
Herstel Friesland – Dokkum
Hoek Agro, Ee
Slagerij Menno Hoekstra , Anjum
Hoek-Trans, Ee
Hovenga garage, Metslawier
Hummel, Haulerwijk
InterSport, Dokkum
Jumbo supermarkt, Kollum
Taxi de Jong, Ee
Van Kammen Metaalhandel & Autodemontage, Dokkum
Van Kammen Tenten & Catering, Oosternijkerk
Keizer Autoservice, Oudwoude
Luinstra fietsen, Kollum
Marten Wiersma Vis, Ee
Mechan Noord, Ee
Micro Nutritions , Surhuizum
Miko Koffie, Gieten
Muta Sport, Leeuwarden
NNRD, Drachten
Nutma Schilders, Metslawier
Allert Pol Fysiotherapie, Buitenpost
Loonbedrijf Postma, Westergeest
Pranger & Rosier, Dokkum
Probo Sign, Dokkum
Ijzerhandel Raadsma, Dokkum
Rabobank Noord Oost Friesland, Damwâld
Autobedrijf Robroch, Engwierum
Coop Supermarkt, Anjum
Stormer Hairstyling, Dokkum
Supportersvereniging vv Oostergo, Ee
Talsma Electro World, Dokkum
Topteam Agrarische Assurantien, Oosternijkerk
Slagerij Weidenaar, Dokkum
Wooncentrum Dokkum, Dokkum
Wynsma Mechanisatie, Leeuwarden
Zijlstra Metslawier, Metslawier
Zijlstra Verhuur, Dokkum
Van Mossel Autolease, Leeuwarden
J-Media
Kramer BV
Heidstra Media, De Westereen

Lees Meer

Redactie clubblad


Leden:

A. Attema
Fivershof 13
9131 KE Ee
Tel: 0519 - 518334

F. Meindertsma
Bernhardstrjitte 7
9131 KR Ee
Tel: 0519 - 518081

Lees Meer

Overige organisatie


Consuls:

A. Zijlstra
Foeke Sjoerdstrjitte 7
9131 LB Ee
Tel: 0519 - 518606

Kantinebeheer:

Jelmer Hoekstra
Bernhardstrjitte 6
9191 KR Ee
Tel: 06-11961424

Corry vd Beek - Alting
Beintemawei 7
919295 LD Westergeest
Tel:06-2629663

Webmasters:

Gerjan Mossel
Koarte Bûn 15
9131 LK Ee
Tel: 06-50203863

Burt Sytsma
Koarte Bûn 8
9131 LK Ee
Tel: 06-10796154

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige telefoonnummers:

Clubgebouw "Oan è line"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519-518680

Bankrelaties:

Voetbalvereniging Rabobank Ee 3461.62.874
Postbank Dokkum 30.70.779
SupportersverenigingRabobankEe3461.49.401
VriendenclubRabobankEe3202.60.666
ClubbladRabobankEe3461.62.874
Lees Meer

Scheidsrechterslijst en ordedienst


Lees Meer

Trainers


Senioren / A-selectie:

Sjoerd Rozema
Leemakkers 11
9341 BV Veenhuizen
Tel: 0592-388799

Senioren / B-selectie:

Sjoerd Rozema
Leemakkers 11
9341 BV Veenhuizen
Tel: 0592-388799

JO-19 (WTOC/VVO):

Sybren Bosma

JO-16 (VVO/WTOC):

Nyckele Smeding

JO-13:

Hendrik Dijkstra
Romke Nutma

JO-11-1:

Nienke Mollema & Siska Hartendorp
Erik van Kammen 

JO-8:

Anthony Veendorp

JO-7:

Christina de Boer

Dames:

Gerlof Kooistra
Tjisse Arjen de Vries

Lees Meer