◄ Terug

Fodkoer

Categorie : Evenementen
Datum: 23 feb 2018
Tijd: 19:45

Kaarten yn de foarferkeap: €6,-

Oan de seal: €7,-

 

Kaarten binne te keap by: 

A. Braaksma, Stienfeksterwei 4, till.: 518-607

L. Idsardi, Stienfeksterwei 3, till.: 518-336

 

Der is ek in ferlotting, wy rekkenje derop dat jimme komme! 

 

Oant sjen!