Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

Kom ook naar "open dorp Ee"!

 

Bedrijf uitgelicht: "Sandy Road Ranch"

Naar aanleiding van de laatste editie van "It iester nijs" hier het volledige artikel uit de rubriek "Bedrijf uitgelicht" waarbij de familie Dam van de Sandy Road Ranch werd geïnterviewd.

 

Ferkearing

It hoentsje fan Roelof en Janneke Kampen hie ferkearing mei it hoentsje fan Piet en Fennie Visser. En fan it ien komt soms it oar. It stabijke rekke yn ferwachting. No it stie net al te best mei de familie Visser, mar nei ferrin fan tiid krige de stabij 12 jonge hoentsjes. Ien derfan wie direkt dea. No 11 jongen bij de stabij, wie in hiele opgaaf. De hele familie hat yn it spier west om de hoentsjes der iten bij te jaan, want mem stabij hie gjin molke genoch foar allegear. Mar it is tige best beteard. Op internet waarden de hoentsjes oanbean en se wienen samar ferkocht. De familie Visser tinke der no oan as twadde tak, om hjir mei fierder te fokken. We moatte mar ris ofwachtsje.

 

Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’

Graag willen wij ons even voorstellen,de nieuwe meitinker en mienskipswurker van uw dorp:
Marijke Paulusma en Reina Hes.

Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’

 

De kleine toppers van Oer't Net zijn kampioen!

De kleine toppers van Oer't Net zijn kampioen!De circulatie minivolleyballers van volleybalvereniging Oer't net werden zaterdag 12 april j.l kampioen! Klik hier om de foto te vergroten